ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵥⵕⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴽⵜⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵉⵙⵕⴽⴹⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ.
ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ (ⵉⵎⵉⴷⴷⵣⵉⵜⵏ) ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: « ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ». ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 23, 24, ⴷ 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵍⵓⵥ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵍ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵓⵢ ⵉ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵕⴽⴹ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ – ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵙⵎⴷⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ. ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵥⵉⵍⵜ. ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵉⵣⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ 23 ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ.
ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴽⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ: « ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ , ⴰⵏⴰⵡⵏ, ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ». ⵙ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵥⵕ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵀⵔⵎⴰ, ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴷⵙⵏⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⵎⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ « ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ » ⵉ ⵓⴼⵔⵔⵣ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵔⵓⵎⵎⴰ. ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ , ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ 30 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴷⵢⴰⵣⵜ. ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⴼⵉ ⵜⵉⵏⴼⴽⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵢⵉⵎⵉⵥ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ.ⴷ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵍ, ⵔⴰⴷ ⵜⵥⵕ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵙⵜⵕⵓ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵊⵎⵎⴰⵄ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵜⵉⵙ ⵏ ⵍⵍⵓⵣ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵥⴰⵀⵕⴰ ⵃⴷⴷⴰⴷⵉ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵔⵙⵉⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⴰ ⵏⴳⵔ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵖ ⵉⵎⵟⵟⵉⵏ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⴼⵉ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵓⵕⴽⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ, ⵉⴳ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵡⵀⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⴽⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵣⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵔⵏⴰ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵢⵓⵎⵎⵍⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ.
ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵔⴽⵎⴰⵎⵜ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵥⵖⵓⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ.
ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *