ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵅⵉⵔⴷⴷⵉⵏ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⵙⴰⵖⵓⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ «ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ»

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴽⴷⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵡⴰⵢⵉⵏ ⵉⵚⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ». ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ ⴳ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⴰⵅⴰⵔⴱⴰⵛ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵙⴰⵃⵉⵍ ⵍⵄⴰⵊ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵍⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔⵎⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵕⴰ. ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵓⵏⴰⵏ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵖⵜⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵎⵓ, ⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵏ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴽⵡ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19. ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵉⵎⵔⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵄⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ‘’ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓ ⵖⴰ  ⵢⵓⵎⵥⵏ ‘’ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2972, ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 09:00 ⵏ ⵜⵢⵍⴳⵉ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵜⵉⴷ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07-11-2972/20-11-2022, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023

ⵉ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⴷⴷⵖ ⴰⴼⵔⵉⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵙⴳ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵜⴰⵎⴱⵉⵔ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ «ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ: ⵉⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ». ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ ⵙ ⵜⴱⵕⵟⵇⵉⵙⵜ ⵏⵖ ⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵏ ⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 51/17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵡⵉⵙ 17 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵙ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴽⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵔⵏⴰ: ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...