ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ

ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴹⴰⵕⵜ ⴰⵕⵉⵚⵟⵓ ⴷ ⵚⵓⵇⵕⴰⵟ ⴷ ⵓⴼⵍⴰⵟⵓⵏ, ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴳⴳⵯ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⴰⴼⴰⵍⵙⴰⴼⵉ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵥⵕⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ. ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ, ⵉⴼⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ : ⵜⴰⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜ.

ⵜⴰⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴼⵍⵙⴰⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⵜⴰⴷ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴳⵣⵍⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵏⴻⵏⴱⴹ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳⵉⵜⵏⵖ ⵉⵏⴱⴹⵏ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵖ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴼⴼⵖⵏ, ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴷ ⵏⵟⵟⴰⵢ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜⵏ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜⵏ, ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⵜⴽ ⵏⵉⵖ ⴰⴱⵟⵟⵓ, ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵏⴼⵔⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ, ⵏⵙⵙⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⵜⵓ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⴰⴷ ⵏⴼⴰⵍⴽⵉⴷ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⴷ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵉⵛⵏⴰⵏ, ⵓⵔ ⴷ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏⵉⵖ ⵏⵅⵛⵏ, ⴰⴷ ⵏⵉⵖⵣⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵏⵉⴳⵣⵓⵍ, ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵏⵥⵍⵉ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⴷⴷⵔ, ⵏⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵍⵓⵍ, ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵢⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⴽⴽⵓⵙⵓ, ⴰⵔ ⴷ ⴷⵉⵜⵏⵖ ⵉⵜⵜⵍⵓⵍⴰ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵜⵜⵙⴽⵓ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖ. ⵉⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜⵏ ⵡⴰⵜⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⵏⴳⴳⵓⵎⵔⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷ ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵓⵍⵛⵉ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵔⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ ⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏⵓⵣ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵜ ⴷ ⵓⵍⵎⴰⴹ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉⵖ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵖⴰⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵥⵍⴰⵢⵏ. ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵏⵙⴰⵡⵍ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ, ⵉⵖ ⵏⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ, ⵖⵉⴷ ⴰⵖ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵎⵉⴳⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ, ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵏⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⴰⵙ, ⴰⵔ ⴳⵉⵜⵏⵖ ⵉⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵍⵃⴰⵍ, ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏⵖ ⵢⵓⵔⵎ ⵜ, ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜⵏ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵜ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⴱⴹ ⵖ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⵏⵥⴹⴰⵕ. ⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵙⵉ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵙ ⵜⵍⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ, ⵉⵖ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵉⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴷⴳⴳⵉ (ⵏⵇⴱⵍ‌) ⵜⵉⴷⵜ ⴰⴷ, ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜⴰⴷ, ⴰⴷ ⵏⴷⴳⴳⵉ ⵉⵙ ⴰⵖ ⵉⴼⵜⴰ ⵢⴰⵏ ⴷⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵜⵜⵉⵔⵉ, ⵉⵙ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵖ ⵙⵓⵍ ⵏⵍⵍⴰ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵜⵍⴰ ⴰⵖ ⴳ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ, ⵉⵍⴰⵣⵎ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵔ, ⵏⵎⵎⵜ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⵖⵉⵎⵉ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵡⵉⴷⴰ ⵏⵜⵜⵉⵔⵉ ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏ, ⵓⵢⴰ, ⴷⴰⵔ ⵉⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵇⴱⵍ ⵣⵖ ⵉⴳⵏⵙ ⵏⵏⵖ.

ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵜⴰⵖⴳⵯⵎⵎⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵏⵉⵔⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉⵙⵏⵜ, ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵜⵙⵓⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⴷⴳⴳⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵔⵡⵍ, ⵉⴱⵉⴽⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵔ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵍⵎⴷ ⴰⴷ ⵏⵎⵎⵜ, ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵜⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⴷⵏⴷⴳⴳⵉ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛⵛ, ⵓⵔ ⴷ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵉⵍⴼⵜ, ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⴰⵙ ⵜⵜ ⵏⴷⴳⴳⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴷ, ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵥⵕ, ⵙⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵔⵓⵔ.

ⴰⵙⵓⵖⵍ: ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *