ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ «ⵓⵢⴻⵔⵛⴰⴹ» ⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵔⵙ.ⵉⵜⵜⵓⵙⵢⵢⴰ ⵡⴰⵙⵙ -ⴰⴷ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵛⵜⵢ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⴷⵓⵣ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵀⵡⵡⴰ.ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⴻⴳⴳⵓⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵢ ,ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵇⵛ ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵢ,ⴷ  ⵉⵍⵍⵉⴼ.ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴻⵙⵙⵏⴽⵎⵔ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵥⴰⵥ.ⵉⵔⵖⵓⴷ ⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⴻⵏⵡⴰⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⴻⴼⴼⵖ ⴰⵎⴰⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵍⴻⵍⵍⴰⵙⵉⵏ .ⵎⴻⵛ ⵏⴻⵙⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵓⵙⴻⵎⵏⵓ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵜⴻⴼⴼⵖ ⴰⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⴻⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵏⵣⴰⵔ ,ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵍⴽⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⵉⵙ ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵡⵜⵎ.ⵉⴽⴽⴰ ⵡⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ  ⵜⵙⴻⵜⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ.ⴷⵖⵉ ,ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⵍⴽⴰⵎⵏⵜ ⵉⵍⴻⵎⵙⴰ ⵉⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⴳⵔⵏⵜ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵏ.ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴷ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵅⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵉⵏ,ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⴷ ⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⵏ.ⵓⴽⵍⴰⵍⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵎⴽⵓ ⴰ, ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵎⴻⵔⵛⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵛⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵣⵏⵓⵛⵛⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵓⵏ ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵙⵢ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ.ⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵎⵥⵏⵜ ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵙⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ.ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴼⴻⵙⵜⵉⵏⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ,ⵖⵉⴼ ⵓⵍⴽⵯⴰⴷ ⴰⵍⵍⵢ ⵙⵙⴻⵍⴼⴳⵏⵜ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵢⵎⵜ.ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵢⵏⵜ ⴰⵖⴰⵏⵉⴱ ⵙ ⵓⴼⵓⵀⵔⵢ ⴷ ⵓⴽⵓⵢⵙ ⴰⵍⵍⵢ ⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵡⴻⵜⵎⴰⵏ.ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴹⵏⵜ ⴰⴷ ⵃⵔⵉⵢⵏⵜ ⴰⵙⴰⴼⴳ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⵓⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴻⵃⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴳ ⵉⴼⵍⵡ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⴻⵜⵎⵉⵏ.ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⴰⵖⵣⵣⵓ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴼⴻⵍⵙⵏⵜ.ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵙ ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵙⵖⵓⵢⵢⵓⵏⵜ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⵉⵡⵉⵏ.ⵓⵔ ⵜⴰ ⵍⴽⵉⵎⵏⵜ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ.ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵖ ⵜⴻⴷⴷⴰ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵀⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵍⵢ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵢ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⵍⴰ ⵡⵉ-ⵏ ⵜⴽⴰⵙⵉⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⴰⵔ ⵥⴰⵕⵙ ⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵡⴻⵜⵎⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⵏⴱⴰⴹ ⴰⵍⵍⵢ ⵉⵍⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵉⴽⴽⵓⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵅⴰⵙ ⵜⴰⵎⴽⴰⵙⵙⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵢ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ  ,ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰ ⵉⵎⵛⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ  ,ⴰⴷ ⵜ ⵉⴽⵛⴷ(ⴰⴷ ⵢⴰⴳⵢ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴻⵔⵛⵍ),ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵖⵓⵖ (ⴰⵙⴰⴹ)ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵎⵔⵡ ⴳ ⵓⵍⴻⴽⵜⵓ ⵏⵏⴻⵙ,ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵔⵓ ⵓⴽⵓⵏⵓⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵔⴻⴼⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⴹ !!ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵢⴰⴹⵏ,ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⵡⵜⵎ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⵖⵕⵕⵚ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵛ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏⵏⴻⵙ ,ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴻⵏⵣⴰⴹ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵓⴷⵛ ⵉⵏⴻⴱⴳⵉ ⵏⵏⴻⵙ !! ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ,ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵖⴼⴰⵔ ⵜⴰⵏⴼⵔⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴳⴰⴳⵔⵓⵜ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵙⵢ ⴰⵙⴻⵎⵔⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⴽⵓⵏⵓⵙ  ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵎⵙⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⴰⵎⴳⴰⴳⵔⵓ ⵏⴻⵖ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⴰⴳⵔⵓⵜ !!ⵖ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴻⵎⵎⵖⴰⴷ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ «ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴹ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ» :ⴰⵙⴻⵎⵎⵖⴰⴷ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵣⴳⴳⵓⵔⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵉⵙⵍⵉ ⵏⵏⴻⵙ.ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ-ⴷ ⵉⵙⵙⴻⴼⴹⴰⵢⵏ ⵜⴰⵏⴷⵔⵜ !!ⴳ ⵓⵎⴻⵏⵣⴰⵡ-ⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⴼⴰⵛⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴽⵔⴰⴼ ⴽⵓ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵅⵜⵜⵓⴼⵏ (ⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ),ⴰⵔ ⵜⵉ ⵜⴻⵙⵙⵏⴱⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵃⴻⵔⴳⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵔⵣⵓ ,ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵜ ⵜⴻⵙⵙⵏⴳⵍⵓⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵓ ,ⵉⵖⴼ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵉⵔ ,ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵡⴰⵏⴼⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵓ !!

ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⴻⵏⴱⴰⵔⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴰⵎⵎ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ .ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵍⴰⵏ ⵜⴰⵖⴻⵕⵎⴰ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵀⴰⵜ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴻⵖⵉⵎⴰ ⵓⵕⴰⵄⴰ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵉ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵉⵍⵍⴰⵙ.ⵉⵎⵉⵍ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⴰ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵡⴰⵏ ⵓⵜⴻⵔⴳⵉ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⴷⴰ ⵜⴻⵍⵍⴼ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ .ⵉⴳⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴹⵕⴻⵕ ⴷⴰⵜ ⵓⵎⵖⴰⵕ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⵡⴰ-ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⴻⵙ.ⵜⴰⴼⴻⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ-ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⵡⴽⴰⵏ ⵉⵎⴻⵔⵣⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵍⴰ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⵓ ⴰⵍⴱⴰⴹ (ⵜⴰⵙⵓⵖⵉ ⴷ ⵜⵏⵓⵣⵉ)ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵜⵜⴰⵏ ⵓⴷⵔⵓⵎ ⵏⵏⴻⵙ.

ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴻⵏⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵓⴼⴰ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵜⴰⴷⴼ ⴰⵀⴻⵏⵙⴰⵡⴰ ⵏ ⵓⵔⵉⵔⵔⵡ ⵉⴷⴷⵖ ⵍⵙⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴻⵜⵎⴰⵏ ⴰⵍⵛⵛⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴷⴰⵙ ⴰⵀⴰ ⴳⴳⴻⵣⵏ ⴰⵛⴰⵍ.ⴽⵓⴷ ⵜⵜⴻⴷⵔⵓ ⴳ ⵓⵥⵉⵕⵡ ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵖⵓⵢⵢⵓ ⵖⵉⴼ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵍⵍⵢ ⵜⵓⵎⵥ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⵣⵉⵔⵣ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵉⴼⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ,ⴰⵙⴳⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵓⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴳⵉⵏ ,ⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⵔⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⴽⵉⴷ,ⴰⵙⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⴰⵢⵢⴰ,ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴱⴽ ,ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⵏⴷ ⵉ ⵉⵚⵔⴰⴼⵏ.

ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⵄⴰⴼⴰⵔ .ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⵜⵛⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵖⵖⵓⵍⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⵍⴻⵍ  ⴳ ⵓⵛⵔⵔⴱ ,ⵅ ⵓⴷⵢⴰⵣ ,ⵖ ⵓⵙⴻⴷⵎⵏ ,ⵅ ⵜⵉⵖⵯⵎⵉ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵕⵜ ,ⵖ ⵓⵙⵓⵏⵢ,ⴳ ⵓⵔⵉⵔⵔⵡ ⵓⵏⵙⵉⵢ ⵡⴰⵏ ⵓⵙⵟⵟⴰ ⵙ ⵓⵍⵖⴰⴹ …ⴷ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ…ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵉⴽ(ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ :ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵎⵉⴽ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ) ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ .ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵖⵓⵢⵢⵓⵏ ,ⵉⵙⵏⵉⵔⵉⵣⵏ,ⵉⵙⵎⵓⵎⵎⵉⵢⵏ ⴰⵀⴰ ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵓⵢⵢⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵇⵍⴰⵜⵉⵏ.ⵉⵔⴰ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⴽⴽⵉⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⵏⵜ ⵙ ⵉⵔⵓⵙⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵢ ⵡⴰⵏ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⴰ ⵏⴻⵖ ⵓⴱⴻⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵉⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴳ ⵉⵖⴻⵣⵡⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵎⴰⵔⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵙⵓ ⴳ ⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⴳⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴽⵓ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⵔⴼⴰ ….

ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ  ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 06/03/2021/ 21/02/2971

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *