ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵜⴱⵔⵅ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ?!

ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⵙⵍⴰⵜ, ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙ ⵏⵏ ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⴹⵉ ⵉⵎⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴼⴼⵖⵏ ⴰⴳⵯⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⴽⵔⴼⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⴽⵓⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴼⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⵔ ⵉⴷⴷⵔ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ .

ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ , ⴳ ⵓⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⵜⵉ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵍ- ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵏⵏ ⴳⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵎⵏⵛⴽ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⵎⵣⵔⵏ ⵅⴼ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ: ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⴽⴼ ⵔⴱⴱⵉ ⵉⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵊⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⴳⴰⵍⵉⵏ- ⵜⵏⴽⴷ ⵜⵇⵔⴱⴰⵍⵜ ⴳ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴷⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⴰⵙ « ⵍⴰⴱⴰⵕⴱⴰⵕ » ⵓⵏⵣⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵜⴰⴳⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴰⵖ ⵜⵏ ⵎⵍⴰⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ, ⵏⴽⵔⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵥⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ; ⵎⴰⵅ ⵎⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⴰⴼⴹⵄⵉⵙ ⴰⴷ? ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵍ ⵏⴽⴽⵉ ⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵜ ⵢⵉⵏⵉ! ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴽⵚⵓⴹⵎ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴽⴽⵙ ⴰⵇⵛⵛⴰⴱ ⵏ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⴽⵏ ⵉⴼⴼⵔⵏ ?! ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵔⴰⵎ ⴰⵖ ⴰⵡⵏ ⵜ ⵏⴽⴽⵙ ⵏⴼⵍ ⴽⵏ ⵜⴳⵎ ⵉⵃⵕⴹⴰⴹ? ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⵏ ⴰ ⵉⴳⴰⵛⵓⵕⵏ , ⵉⵖ ⵏⵣⴷⵉ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⴷ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍ ⵀⴰⵜ ⵏⴳⴰ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ , ⵓⵔ ⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵀⵍⵍⵉ ⵏⵙⴽⵔ ⵜⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⴽⵔⵎ ⴰ ⵍⴰⴱⴰⵕⴱⴰⵕ!!! ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵍⵍⴰ ⵏⵏⴱⴹ ⴽⵏ , ⵜⴳⴰⵎ ⵉⵙⵎⵅⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵏⴳ ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵉⴷ ⴷⴰⴷⴷⴰⵜⵓⵏ , ⵎⴰⵅ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙ ⴷ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⴼⵓⵜ ⵏⵏⵓⵏ?! ⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵡⵏ ⵜⴷⴷⴰ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ?! ⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵍⵍⴰ ⵏⴱⵉⴷⴷ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⴳⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵙ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵅ ⵎⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵢⴷⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰⵎ?!

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *