ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵛⴰⵟⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 29 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴼ ⵜⵢⵢⴰⴼⵓⵜⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵎⴰⵉⵏ ⵏⴰⵙⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⴼ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⵙ ⵜⵏⴳⴳⵯⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵙⴳ ⵎⵉⵚⵕ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *