ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ – ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ –

ⵢⵓⵔⴰⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

« ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ » … ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ?

ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ – ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷ ⵎⴰⵣⵓⵅ – ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ (فينوس في الفراء) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ..

ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ?

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵎⵎⵔⵏ ⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵙ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⵣⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⴼⵉ ⵉⵖ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵥⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ …

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ : ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵜⴷⵔⵓⵙ ⴷⴰⵔⵙⵏ, ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵥⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴷⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵙ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ …

ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ?

ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ :

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ : ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ,ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵕⴽⴽⵯⵉⴹⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵔ ⵏⵖⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵢⵢⴰⴷ, ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴼⵉ ⵉⵏⵜⵍⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⴰⴷ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵙⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ : ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ, ⵓⵔ ⴰⵖ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⴼⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ , ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⵓⵜ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⴷⴼⵉ ⵓⵔ ⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⴰⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⵜⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵍⴰⵍ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ..

ⵎⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ?

ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ : ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ :

ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵡⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⴰⵣⵣⴰⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵖ ⵉⵅⴰⵜⵔ .

ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵡⵍⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⵯⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴼⵍ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴷⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⵔⴰⵔ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ .

ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ : ⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵙⴳⴷⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰⵜⵏ ⵖⵓⵍⴼⵏⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⵯⴷⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏⵖⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵖⵥⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴽⵔⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵎⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵉⵔⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⵀⵔⵛⵏ .

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *