ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ?

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ: ⵟⴰⵢⵢⵉⴱ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ:

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉⴳ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵍ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵕ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⵕ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵥⵓⵏⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵣⵉⴽ, ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵉⵏⵢⴰⴷⴷⴰⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵓⵔ ⵉⵥⵥⵉ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⴳⵓⵔⵉ « ⴰⵢⵢⵓⵔ » ⵏⵉⵖ « ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ », ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵉⵜ ⵜⵍⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵔⵢⴰⵏⵜ « ⵙⴰⵀⵔⵓ » ⵙⴳ ⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ « ⵛⴰⵀⵔ », ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵢⴰ.

ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⵔⵣⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ, ⵉⵍⵎⵎⴰ, ⵢⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵣⵓ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ-ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ (ⴰⵎⴰⵢⵢⵓⵔ-ⴰⵏⴰⴼⵓⴽ), ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵓ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵄⵉⴱⵔⵉ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ ⴳ ⵏⵏ ⵜⵜⵡⴰⵔⵏⵓⵏ ⵙⴰ ⵉⵢⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴽⵔⵣⴰⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ: ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙⵉ, ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵕⵓⵎⵉ, ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵃⴱⵛⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⴷⴰ ⵉⴼⵍⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵢⵓⵍⵢⴰⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵢⵓⵍⵢⵓⵙ ⵇⵉⵚⴰⵕ, ⴰⵎⴽ ⵙⵙⵍⴽⴰⵏⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰⵡⵉⵏ.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ, ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵔⵏⵓⵏ ⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴼⴰⴷⴷ ⵙ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵕⵓⵎⵉ ⴰⴳⵔⵉⴳⵓⵔⵉ. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴳⵔ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴳ ⵏⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⴱⴷⴷⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵙⵓⵙ ⴳ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⵎⵉⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵓⵔ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷ, ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ, ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴷ ⵓⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵏⵏⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴱⴷⵔ ⵢⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ: « ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⵉⴼⴰⵙⵔⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ » ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⴳⵉⵣⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⵃⴳⴳⵯⴰⵜ [ⵉⵙ ⴷ ⴰⵏⴳⴰⵔⴰ ⴰⵎⵙⵉⵏ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵜⵡⵙⵉⵜ ⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⵎⵇⵇⵓⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵉⵡⵉ ⵅⴼ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵓⵔ ⵜⵜⵢⴰⴽⵣⵏⵜ] ⵜⴰⵙⵏⴰ: 154, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵣⴳⵔ, ⵜⵓⵜ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵎⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵏⵉⵜ ⵉⵙⵙⵍⴽⴰⵏⵏ ⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵖⵓⴱⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵣⵉⴽ.

ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⵜ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵏⴱⴷⵔ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷ. ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⵓⴳⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ: ⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵄⵛⵓⵕ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵛⵓⵕ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⵉⵛⵉⵄⵉⵢⵏ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵉⵇⵇⵓⴱⵔⴰ ⵏ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵛⵓⵕ ⴷ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⴷⵉⴷⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ… ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵢⴰⵏⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⴱⵕⵖⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵣⵖ ⵏ ⵜⵉⵏⵙⵍⵎⵜ, ⵔⵓⵔⵏ ⵓⵥⵓⵎ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ, ⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵄⵛⵓⵕ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⵥⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⴳⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⴷ. ⵜⵉⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵓⵍ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴳ ⵉⴳⴷⵍ ⵓⵣⵣⴳⵔ, ⵜⵓⵙⴽⴰ, ⴰⵥⵟⵟⴰ… ⴳ ⵓⵄⵛⵓⵕ ⴷ ⵓⴳⵯⵔⵔⴰⵎ. ⴳ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵎⵙⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⴹⴰⵏ « ⵍⵍⵢⴰⵍⵉ » ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵏ « ⵉⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ », ⴷ « ⵙⵙⵎⴰⵢⵎ » ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵓⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ « ⵍⵄⵏⵚⵕⵜ ». ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵏ ⵉⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ « ⵉⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ » ⴷ « ⵍⵄⵏⵚⵕⵜ » ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵉⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵜ, ⵎⵓⵏⵏⵜ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵄⵛⵓⵕ… ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⴷ. ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵜⵣⴳⵔ ⵜⵏ ⵜⵎⵙⵉⵏⵜ ⴰⴷ, ⴳ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⴱⵕⵖⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵖⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ: ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ, ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ, ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ…

ⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⴽⵯⵣ, ⵏⵔⵎⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵖ ⵜⵜ ⵓⵔⵣⵣⵓ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ ⵉⵖⵔⵜ ⵙ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ 3000 ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵙ ⵉⵙⴳⴷⴰⵍⵏ

ⵉⵖⵔⵜ ⵓⵏⴱⵔⴰⵣ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵚⵉⴹⵢⴰⵙ ⵙ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *