ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ: ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴹⴹⵉⵇ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ
ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ
——————————
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴷⴷⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 ⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .

ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⴳⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ .

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ .

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ :

• ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵍⵇⵇⵕⴰⵏ ⵙ ⵓⴳⵕⴹ ⵏ ⵜⵏⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵚⴰⴼⵡⴰⵏ ⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
• ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵄⵉⵟⵉ
• ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ
• ⴰⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵜ ⴱⵜⵉⵙⴰⵎ ⵓⵀⴰⵔⵉ
• ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵔⵔⴽⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ
• ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ
• ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⵉ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *