ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ  

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 22 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ  2022 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⴰⵣⵏⵏⵜ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵎⵉⵛⵍⵉⴼⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 17 ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ 30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵖ ⵓⵎⵃⵉⵣⴰⵡⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ, ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ, ⵜⴰⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵜⴰⵎⴳⴰⵎⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *