ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵣⵡⴰⵔⴰ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ. ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.

ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⵍⵖⴰⵢⵎⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵉ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵍⵉⴱⵢⴰ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴽⴰⴱⴰⵡ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵡⴰⵜⵜⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *