ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ” ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ” ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ 32 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ 30 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⴼ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ “ⴰⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ”, ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵓⵍⴰ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵟⵉⴼ ⵓⵄⵎⵎⵓ ⴽⵓ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ “ⴰⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ” ⵉ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *