ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ… ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵏⵢⴰ » ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵓⵏⴻⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏⵊ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⵏⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ, ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵕⵕⵡⴰⵢⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ .

ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⴷⴰⴳⵜ 10 ⵏ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 100 ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ, ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 80 ⵏ ⵕⵕⴰⵢⵙ ⴷ ⵜⴰⵕⵕⴰⵢⵙⵜ .

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ 120 ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ,ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴷ ⵏⵏⵙⵏ , ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴷ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ,ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ,ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ,ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ,ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ,ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵓⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ .

ⴳⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵏⵓⵏⴼ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⴰⵥ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵡⴰⵥ .

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⴷⴰⴳⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⵅⵜⴰⴷ ,ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ .

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *