ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021/2971

ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉⵢ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ,

ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ,

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵖ ⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵇⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ 2015, ⴷ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵇⵇⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵙⵓⵔⴼ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 (https://amadalamazigh.press.ma/fr/lonu-demande-au-maroc-dintensifier-les-efforts-pour-que-les-amazighs-ne-soient-pas-victimes-de-discrimination-raciale/) ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵎⵓ ⵜⴳⴰⵎ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵀⵔⵛⵏ, ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ .ⵙⴰⵄⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011, ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26.16 ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵎⴰⴽⵕⴰⴹ ⵙⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ , ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ 6816 16 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 04.16 ⵓⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵣⴰⵏⵏ 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020.

ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⴷⴰⵖ ⵙⵙⴽⵜⴰⵢⵖ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵜⵙⵜⵉ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵜⵙⵉⵜⵜⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ( ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ), ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵜⵙⵉⵜⵜⵉ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ 1962, ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ 7 8 ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1989.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴳⵉⵜ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ , ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵜⴽⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏⵉⵙⵖⵣⵏ 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⵙⴽⵔ ⵣⵓⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵓⵣⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵉⵍⵉⵏ ⵍⵓⴳⴰⵍ ⴰⵙⵙ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 2020, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵏ ⵢⵉⴼ ⵍⴻⴷⵔⵉⵢⴰⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ   ⵣⵣⵉⴳⵣⵏ ⵓⵜⵜⵓ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵓⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵍⴰⵏ ⴱⵏⵟⵓⵍⵉⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ:” ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵉⵜ ⵖⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵡⴰⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ, ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵜⵄⴰⵎⵉⵜ ⵡⴰⵔⴰⵎⵓⵔⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⵓⴽⴽⵓⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⴰⵟⵟⴰⵢⵏ (ⵏⵖⴷ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ): ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎⵓⵔⵙ ⵉⵀⵔⵛⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⵓⵔ ⵎⵍⵍⴰⵏⵜ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵙⵏⵜ, ⵉⴳ ⵎⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵢⴰⵜ ⴷⴷⴰⴼⵓⵏⵉⵢⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⵔⵓⴼ…. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⴼⴽ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵖⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰⵏ, ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ”. ⵖⵎⴽ ⴰⴷ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵔⵎⵙ ⵓⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ 3 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵎⵔⵡⴰ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ !

ⵍⵍⵉⵖ ⵇⵔⴱⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⴼⵏ, ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵣⴰⵣⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵛⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ 400 ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵍⴽⵎ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ 2026. ⵖⴰⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ , ⵅⴰⵚⵚⵏ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ 5000 ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ 100.000 ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵅⴰⵚⵚⴰⵏⵜ ⴰⵖ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵏⵡⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ!!!

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ,

ⴷⴰ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵃⵉⵢⵢⴷⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵍⵉⴱⴰⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵍⴷⴰ ⵍⵅⵓⵔⵉ, ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵔⵉⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵎ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚ24 ⵎⴰⵔⴽ ⵙⴰⵢⴽⴰⵍⵉ? ⴰⵎ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ, ⵄⵎⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⵜⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⵅⵓⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵢⴽⴰⵍⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ “ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ”! ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ, ⴰⵎ ⵉⵎⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵢⵏ  ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ, ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⴷⴰ ⵓⵔ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ !

ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵜ ⴰⵎ ⴱⴰⴱⴰⵎ, ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵎ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴳⵜ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⴷⴷⵛⵜ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵙⵍⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵓⵔⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵜⴳⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵜⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ( ⴷ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⵉ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ) .

ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵎ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⵔⴽⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (2022-2032) ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵣⵎⵎ 2022.

ⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵉⵣⵓⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ.

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ

ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ) ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵟⵟⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *