ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ

ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵜⴰ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ  ⴰⵔⵔⵉⵎ  ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ   ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ   ⴰⴷ   ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵉⴳⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ  ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ   ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ  ⴷⴰⵔ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ   ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ  ⵏ ⵓⵔⵔⵉⵎ  ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵓⵔ  ⴰⵙ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙ ⵜⵜ  ⵙⵙⵏⵏ  ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵏ  ⵓⵣⵣⴳⵣ  ⵏ  ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ  ⴰⵔ  ⴷ  ⴼⵍⵍⴰⵙ  ⵉⵣⵔⵉ  ⴽⵕⴰⴹ  ⵢⵔⵏ ⴷ  ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ  ⵏⵏⵙ  ⵓⵔ  ⴰⴷ  ⵜⴼⴰⵡⵏⵏⵜ  ⴱⵍⴰ  ⵉⵖ  ⵉⵣⵔⵉ   ⴽⵕⴰⴹ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⴳⴰⵏ  ⵜⵜ  ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ  ⵏⵏⵙ  ⵜⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵉⵏ  ⵢⵉⵍⵉ  ⵓⵙⵏⴰⵃⵢⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵜ  ⵖ  ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ  ⴽⵓ  ⵢⴰⵏ  ⴷ  ⵎⴰⵏ  ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷⴰⵔⵙ. ⵣⵖ  ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ  ⴰⴷ: ⵜⵉⵎⵙⵙⵉ  ⵏⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⴰ, ⵜⵉⵎⵣⵔⵉ, ⴰⵔⴼⵓⴼⵏ, ⵔⵔⵎⵓⵢⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵜ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ…

ⴳⴰⵏ  ⵜⵜ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵙⴰ   ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ   ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵏⴰⵃⵢⴰ  ⴰⵎ:  ⴰⵙⵎⵕⴹⵏ, ⵜⵉⵖⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ, ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵔⴱⴱⵓⵏ  ⵙ  ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ  ⵏⵏⵙ  ⵏⵉⵖⴷ  ⴰⵙⵙⵓⵎⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⵓⵛⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵓⵍⴰ  ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ  ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ  ⵏⵉⵖⴷ  ⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵉⵎⵉⵙⵙ  ⵉⴼⵔⵙⵏ  ⵏⵉⵖⴷ  ⵜⵉⴳⵣⵣⵉ. ⵉⵍⵉⵏ  ⵜⵜ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ  ⵏ  ⵓⵔⴰⵢ ⵣⵖ  ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ   ⴰⵎ: ⴰⵙⵙⵓⵏⴼ ⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵎⵟⵟⵉ  ⴷⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙ  ⵙ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ ⵣⵓⵏⴷ  ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ  ⴰⴽⵓⴼⴰⵢ  ⵏ  ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵢⵓⵔⵓⵏ  ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⴰⴷ  ⵏⵥⵕ  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ   ⵢⴰⴹⵏⵉ   ⵎⴰⵙ  ⴰⵔ  ⵏⴰⴽⴽⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ  ⵉ  ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ  ⴱⵍⴰ ⵎⴰⵙ.

ⴰⵙⵉⵊⵊⵉ  ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ  ⵉⵍⵍⴰ  ⵉⵖ  ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵙ ⵓⵙⵊⵉⵊⵊⵉ  ⵖ  ⵜⴰⴼⵔⴽⵜ  ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ  ⵉⵖ  ⵃⵔⴰ  ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ  ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⴰⵔ  ⵢⴰⴽⴽⴰ  ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ  ⴰⴽⴽⵯ  ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ  ⵜⵙⵔⴷⵓ ⵜⵎⴰⴷⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵙ ⵜⵉⵣⵣⵍⴰ  ⵖ  ⵓⵔⵔⵉⵎ  ⵏ  ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ  ⵓⵔ ⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ  ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ  ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ  ⵉⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ, ⵃⵜⵜⴰ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ  ⴷⴰ  ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ  ⴽⴰ ⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵉⵔⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵎⴰⵛⵛ  ⴰⵜⵉⴳ  ⵏⵏⵙⵏ  ⵉⵖ°ⵍⴰ  ⴱⴰⵀⵔⴰ  ⵖ  ⵎⴽⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏⵜ  ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ   ⵣⵓⵏⴷ  ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵏ  ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ, ⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵜ  ⴼⴰⴷ  ⴰⴷ  ⴹⴼⵓⵕⵏ  ⵜⵜ  ⴹⵓⴼⵏ ⵜⵜ  ⴰⴷⴷⴰⴷ  ⵏ  ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ  ⴰⵡⵙⵏ ⵜⵜ ⴰⵙⵏ ⵖ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ  ⴰⵔ  ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵜ  ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⴰⴷ .

ⵉⵡⵉⵏ ⴷ  ⵜⴷⴷⴰⵏⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵏⴱⴱⴰⴹⵜ  ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ   ⵎⴰⵙ  ⴷ  ⵣⵎⵎeⵎⵏ  12  ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⴷ 98 ⵏ ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵖ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴰⵣⴳⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴳⴰⵏ ⵜⵜ  ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵙⵎⴷ  ⵜⵉⵏⵉ   ⵎⴰ ⵙⴰ  ⵜⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵏ 1200 ⵓⵎⴰⴹⵏ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴽⵕⴰⴹ  ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵖ ⵡⴰⵙⵙ  ⵎⴰ ⴷ  ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ  9000 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ   ⵖ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ  ⵜⵀⵔⵛ  ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⴰⵔ  ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ   ⵓⵟⵟⵓⵏ  ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⴷ  ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⴼ ⵡⴰⵢⴰⴹ  ⵙ  ⵢⴰⵜ  ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ  ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ  ⵜⵉⵣⵉ  ⵍⵍⵉ ⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ  ⴰⵔ  ⵜⵜⵉⴷⵔⵓⵙ, ⵖ  ⵎⴽⴰⵏⵏ  ⴰⴼ  ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ  ⴷ  ⴰⵙⵙⴼⵔⴽ  ⵏⵜⵜⴰ  ⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ  ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ  ⴰⴽⴽⵯ ⵣⵖ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ  ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ  ⵖ  ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ  ⵏ  ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ  ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴷ  ⴰⴷ  ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ  ⵉ  ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ  ⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵜⵜⵉⵢⵏ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⴰⴷ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⴰⵎ ⵙⵉⴷⴰ  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ   ⴷⴰⵔⵏⵖ  ⵉⵍⵉⵏⵜ  ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ  ⴼⵔⴽⵏⵉⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜ  ⵍⵍⵉ  ⵔⴰⴷ   ⵢⴰⴽⵯⵣ   ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ  ⵜⴰⵏⴼ  ⵉ ⵡⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *