ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ”ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵡⵉⵙ 262

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 662, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵍⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *