ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ ⴰⴽⴷ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ

ⵣⵓⵣⵣⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ, ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⴳ ⵜⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⴼⵉ ⵎⵉⵅⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ ⴼⵉⵏⵉⵙⵢⵓⵙ ⵊⵓⵏⵢⵓⵕ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⴷⵔⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴽⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵜⵉⵙⵉⵙⵡⵉⵜ ⵉⴳ ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ, ⵉⵖ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵔⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ, ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2024, ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵅⵡⴰⵏ ⵍⴰⴱⵓⵕⵟⴰ ⴰⵖⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴳⵉ, ⵏⵏⴰ ⵣⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵙ ⵜⵢⴷⵊⵉⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ « ⴽⴰⵎⴱ ⵏⵓ » ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ.

– ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ –

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ”ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵡⵉⵙ 262

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 662, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *