ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⵛⴰⵀⵉⴷ «ⵉⴷⵉⵔ»

ⴷⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵔ ⴰ ⵏⴰⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⵛⴰⵀⵉⴷ, ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ « ⵉⴷⵉⵔ », ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⴰⵏⵖ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵔⵓⵅⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⴰⵏⵣⵓⴼ ⵣⵣⴰⵢⴽ, ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵎⵉⵏ ⵉⵄⵏⴰ ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴷⵉⵛ ?

ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵅ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰ, ⵏⵛⵛ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵡⴰⵀⴰ, ⵍⵓⵍⵖ ⴷⵉ ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⴰⵛⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988. ⵏⵜⵜⴳⴳ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵣⴳ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴷⴳ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⵣⵉ ⵎⵔⵎⵉ ⵖⴰⵔⴽ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ?

ⵜⵓⵖⴰ ⴰⵢⵉ ⴷ ⴰⵎⵃⴷⴰⵃ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⵎⵉⴹⴰⵔ, ⵜⵓⵖⴰ ⵏⵛⴰⵔⵔⵛ ⴷⴳ ⵉⵛⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ, ⵓⴼⵉⵖ ⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵓⵛⴰ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?, ⵣⵉ ⵙⵏⵏⵉ ⵉ ⴱⴷⵉⵖ ⵜⵜⴰⵔⵉⵖ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵅⵏⵏⵉ ⴱⴷⵉⵖ ⵇⵇⴰⵔⵖ ⵉ ⵉⵣⵔⴰⵡⵢⵏ ⴷ ⵉⵔⵉⴼⵢⵢⵏ ⴰⵛⵏⴰⵡ ⵍⵎⵔⵔⴰⵇⵉ, ⵣⵢⵢⴰⵏⵉ, ⴽⵔⴽⴰⵔ, ⴱⵍⵖⵔⴱⵉ ⴷ ⵉⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵡⵔⵏ ⴰⵙ ⵙⵙⵏⵜⵉⵖ ⵇⵇⴰⵔⵖ ⵉ ⵉⵣⵔⴰⵡⵢⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵎⵖⴰⵔ ⵣⵉ ⵍⵅⵔⴰⵜ ⵏⵏⵖ ⵖⴰⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵅⵏⵏⵉ ⵉ ⵏⴱⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴷⵊⵖ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⴷⴳ ⵢⵍⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

ⵎⴰⵍⴰ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⵙⵙⵉⵡⵍⴷ ⵅ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴷⵉⵛ ?

ⵍⵓⵅ ⵖⴰⵔⵉ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⵉⵏ ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ «ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵖⵔⵉⴷⵊⵜ ⴷ ⴰⴱⴰⵔⵛⴰⵏ», ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷⵓ ⵉⵙⵎ «ⵉⴽⵓⴼⴼⴰⵏ ⵉⵎⵕⵥⴰⴳⵏ», ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵙⵙⵓⵖⵍⵖ ⵜⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ; ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵙⵏⵜ ⴷ «ⵉⵃⵡⵡⴰⵙⵏ» ⵙⵎⵣⵣⵖⴻⵖ ⵜⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵜ, ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ «ⵜⴰⵇⵏⵓⵛⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ» ⵣⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵜ, ⵍⵓⵅ ⵅⴷⴷⵎⵖ ⵅ ⵛⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ. ⵉⵊⵊⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ; ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⵉ ⵓⵔⵉⵖ ⵄⴰⴷ ⵡⴰⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵔ ⵓⴼⵓⵖ.

ⵎⵉⵏ ⵄⵏⴰⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴷ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ?

ⵉⵇⵇⵙⵃ ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴼⵔⵓ, ⴰⵙⴼⵔⵓ ⴰⵎ ⵜⵉⵔⵊⴰ, ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵉⵅⴹⴰⵔ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵏⵓⵔⵊⴰ, ⵏⵉⵖ ⵓⵔ ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⴽⵜⴰ ⵎⵉⵏ ⵏⵓⵔⵊⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉ ⵅⴼ ⵜⵜⴰⵔⵉⵖ ⵇⵏⴻⵏⵜ ⵖⵔ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⵉⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵅ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ ?

ⴷⵉⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵉⵊⵏ ⵓⵙⵃⵉⵙⵙⴼ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⵏⵏⵉ ⵄⴰⴷ ⵡⴰⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵎⵉⵏ ⵏⴰⵔⵣⵣⵓ ⵏⵛⵛⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ, ⴷⵉⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵉⵎⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵎⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵅⴷⴷⵎⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⴼⵏ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵙⵏ ⵖⴰ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⵉⵏ ⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵔⵥⵥⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵇⴰⵄ ⵅ ⵉⵎⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵃⵓⴷⵔⵢⵢⵏ ⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⵏ ⵉⵙⵙⵉⵖ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⴼⵙⴰⵔ, ⵔⵏⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⴷ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵜⵜⴰⵔⵉ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵇⴰⵖ.

ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵜⵏ ⵜⵜⴰⵔⵉⵏ ⵎⵍⵉⵃ, ⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵙⵏ, ⵅⴷⴷⵎⵏ ⵅ ⵉⴹⵕⵉⵚ ⵏⵙⵏ, ⵜⵜⵅⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵃⴰⵊⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵖⵉⵎⴰ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⴼⵙⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⴹ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ.

ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⵏ ⵜⴽⵎⵍ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ ? ⵡⴰⵛ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ?

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵣⴳⵔⴰⵔ, ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵢⴰⵍⵍⴰⵀ ⵎⴰⵎⵛ ⵏⴱⴷⴰ ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵣⵉ ⵜⴰⵜⵍⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⵔⴰ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵄⴰⴷ ⵡⴰⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⵛⴰ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵅ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵡⴰⵕ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⴰⵔⵙ ⵏⴰⵡⴹ ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⵙⵙ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵖⵍ. ⴰⵎⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵉⵜⵖⴰⵙⵟⴰⵔ ⵅ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵜ, ⵉⴼⵙⵙⴰⵔ ⵏⵏⵉⵜ, ⵉⵜⵙⴳⴳⴰⴷ ⵜⵉⵔⴰ ⵉ ⵢⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵜ, ⵉⴱⵟⵟⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵉⵜ, ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰ ⵡⴰⵔ ⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⵛ ⵢⵊⵊ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵎⵓ.

ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵢⵎⴹⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ?

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵃⴹⴰ ⵜⵜ, ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵅⴷⵎ ⵅⴰⵙ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵅⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⴽⴽⵙ ⵜⴰⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ. ⵉ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵇⵇⴰⵔⵖ ⴰⵙ «ⵙ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ».

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ : ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *