ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ ⴷ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »

Dr. Michael PEYRON

ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵎⴰ-ⵢⴳⴰ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ?

ⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴰⵢⴷ ⴳⵉⵅ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⴷⴳⵎⵉ ⵉⵏⵡ ⵉ ⵉⵏⴳⵍⴰⵜⵉⵔⵔⴰ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴰⵢⴷ ⴳⵉⵅ, ⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴰⵍ ⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵉⴼⵔⴰⵏ; ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⴷ, ⵕⴱⴰⵟ, ⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳⵔⵏⵓⴱⵍ III ⴷ ⴱⵓⵔⴷⵓ (ⴼⵔⴰⵏⵙ). ⵢⵉⵎⵎⴰ ⵣⵣⵉ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴱⴰⴱⴰ ⵣⵣⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙ. ⵀⴰ ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵉⵏⵓ.

ⵎⴰⵅ ⴰ ⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵥⵍⵉⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵓⵢⵜ?

ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵉⵍⵍⴰ ⴱⴰⴱⴰ ⵉ ⴷⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵓⴼⵉⵖ ⵍⵎⵓⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵓⴳⴳⵡⴰⵙ 1952, ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵣⵣⵉ ⵍⵡⵇⵜ ⵉⵍⵍⵉⵅ ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴰⵔⴰⵅ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵓⵖⵔⵉⴱ, ⵉ ⵍⵄⵡⴰⵔⵉ (ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ) ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵣⵣⵉ ⵜⴰⵣⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ; ⵣⵣⵉ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡⵏ.

ⵓⴼⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ, (ⵏⵖⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵊⵓⴳⴳⵡⴰ) ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙ: ⴰⵏⴱⵊⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ, ⵉⵖ ⴰⴽ ⴷ ⵢⵓⵙⴰ (ⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵖⵔⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵊⴷⴰ,…). ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⴽⵓ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ: ⵎⵔⵃⴱⴰ, ⴰⵢⴰ ⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵔⴱⴱⵉ! ⵀⴰ ⵜⵉⵏⵓⴱⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ !

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ ⴽⵢ ⵜⴳⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵅ ⴷ ⴼ ⵎⵉⵜ ?

ⴼⴽⵉⵖ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⴼⵔⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵙ, ⵣⵉⵍⵍⵉⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ. ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵄⵊⴱⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵙⵎⵉ ⵍⵃⴰⵍ ⴽⵉⴳⴰⵏ.

ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵡⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⵓⵖⵔⵉⴱ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ, ⴰⵔ ⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵣⵉ ⵣⵎⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ. ⵣⵣⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴼⵉⵏⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵏ… ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ, ⴰⴱⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵏⵙⵏ. ⵉⵡⴰ, ⴱⵙⵙⵉⴼ, ⵜⵏⵀⴰⵍⴰ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ(ⵖ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵙ) !

ⵎⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ ⴼⴰⴷ ⴰ ⵢⵙⵜⵓⵀⵎⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⵓⵏⴷ « ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ » ⴷ « ⵍⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⴰ » ⴷ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »? ⴷ ⵎⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⴽ ⵖ ⵎⴰⵢⴰ?

ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵙⵙⴻⵃⵔⴰ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵍⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⴰ, ⵡⴰⵍⴰⵢⵏⵏⵉ ⵉ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ, ⵍⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵢⴰ ⵓⵔ ⵜ ⵓⴼⵉⵖ, ⵅⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵎⴽⴰⵏ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵏⵉⵜⵏⵉ, ⴽⵔⴰ ⵍⴱⴰⵙⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ !

ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵙⵏⵓⴱⵓⵛⵏ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ⵖ ⵍⵎⵓⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴰⵙ ⵜⵣⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⴷⴰⵢ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⴼ ⵜⵏⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵎⴰⵙ-ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵖ ⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴱⴰⵢⵜ ?

ⴰⵔ ⵉⵜⵣⴱⵓⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵉⵎⵔⵉⴳ (ⵍⴰⵄⴷⴰ) ⵏⵙⵏ (ⵙⴰⵙⴱⵓ, ⵜⵙⴰⵄⵢⴰ, ⴱⵓⵚⴼⴻⵔ, etc.), ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ, ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⵣⵣⵉ 1908 ⴰⵔ 1936 ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙⴰⵜⵜⵏ, ⴰⴽⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵔⴻⵃⵃⵓ, ⵉ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⴼⴰⵙ, ⵉ ⵉⵎⵔⴷⴰⵍ ⵍ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵉ ⵔⵉⴼ ⵉ ⵔⵉⴼ (ⵄⴰⴱⴷ ⴰⵍ ⵍⵔⵉⵎ), ⴷ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵅⴰⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵣⴰⵢⴷ ⵓ-ⵙⴽⵓⵏⵜⵉ, ⵉ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵊⴱⵍ ⵙⴰⵖⵔⵓ (ⵄⵙⵙⵓ ⴱⴰ-ⵙⵙⵍⴰⵎ), etc. ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴷⵉⵏ ⵉⵙⴰⵜⵜⵏ ⵏⵏⵖ : ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵃⴰⵎⵎⵓ ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ, ⵓⵙⵉⴷⵉ , ⵣⴰⵢⴷ ⵓⵃⵎⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⴳⴳⴰⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ! ⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵓⵀⵓ.ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵙⵍⵃⴻⵏ ⴼⵉⵎⵔⵔⴰ ! ⵉⵣ ⴷ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ : ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⴱⴰⵢⵜ !

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ ⵉⵙⵙ ⵜⵣⴷⴷⴰⵔⵜ ⴰⴷⴰⵅ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⴰⵏⴰⵢ ⵏⴽ ⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ? ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵉⵏⵉⵜ ⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ?

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵍⵎⵓⵖⵔⵉⴱ ? ⵉⵡⴰ, ⵚⴱⵍ ! ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵇⵇⴰⵃ, ⴰⴽ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵎⵉⵇⵇ ⵙ ⵉⵎⵉⵇⵇ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵢⵏ ⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉ ⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵃⴰⵡⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵎⵡⴰⵜⵏ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ! ⵎⴰⵛⴰ, ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵍⴽⵓⵔⴰⵊ, ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⵙⴰⵔⵜ (ⴰⴱⵓⵔⵣ). ⴽⵔⴰ ⵍⴱⴰⵙⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⵉⵅⴰⵙⵙⴰ ⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷⵏ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙⵙ ⴷⴰⵔ ⴰⵙⵏ. ⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵔⴰⵄⴰ ⵎⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ! ⴰⵡⴰⵍ ⵏⴽ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ. ⵉⵡⴰ, ⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴽⵓ ⵢⵎⵎⴰ ⵜⵅⴰⵙⵙⴰ ⴰⵜ ⵜⵍⵎⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵎⵉⵎⵎⵉⵙ (ⵉⵡⵉⵙ) ⴷ ⵉⵍⵍⵉⵙ. ⵎⴰⵛ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵛⵉ, ⵓⵔ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵖ ! ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵎⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵖ ⴰⴽ ⴷ ⵉⵓⵙⴰ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰⵎ, ⵎⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵓⵜⵜⵓⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵊⴷⵓⴷ ⵏⵏⴽ !

ⵜⵙⴰⵡⵍⵜ ⵙⵙⵉⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵉⵎⵔⵣⵉⴳ (ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵙ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵜ)

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *