ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ

ⴷⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵔ-ⴰ ⵏⴰⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ, ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⴰⵏⵖ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵔⵓⵅⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ.

ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ ⴰⵏⵣⵓⴼ ⵣⵣⴰⵢⴽ, ⴷⴳ ⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴷ ⵉ ⵉⵎⵇⴰⵔⵏ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵄⵏⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ ?

ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⴽⴰⵎⴰⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴷ ⵉⵊ ⵓⵃⵓⴷⵔⵉ ⵣⴳ ⵉⵃⵓⴷⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ, ⵉⵔⵓⵔ ⴷⵉ 1982 ⴷⵉ ⴷⵛⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉ ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⴱⴰⵔ ⵣⵉ ⵜⵇⴱⴱⴰⵔ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ: ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔⵢⴰⵖⵍ, ⵉⴳⵣⵏⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏ. ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵉⵡⵡⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ, ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ, ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ, ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴷ ⵢⵉⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵅⴼ ⵡⵖⵔⵓⵎ.

ⵣⵉ ⵎⵔⵎⵉ ⵜⴱⴷⵉⴷ ⵜⴰⵔⵉⴷ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ?

ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵜ ⵖⴰⵔⵉ ⵙⴳⵡⴰⵎⵉ ⵔⵎⴷⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵅⵓⵎⴱⵔ ⵉ ⵜⵓⵖⴰ ⵖⴰⵔⵉ: ⵜⵓⵖⴰ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⴰⵔⵔⵉⵖ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2006 ⵙⵙⵏⵜⵉⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵏⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵔⵎⴷⴹ ⵣⵉ ⵢⵎⵎⴰ; ⵓⵛⵉⵖ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵔⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔ; ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵖⵉⵎⴰ ⵜⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵣⵉ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⵙⵙⵉⵡⵔⴷ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ ?

ⵣⵉ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ : « ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ » ⵉⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⵃⴷⴰⵔ, « ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ » ⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⵜⵡⴰⵖⵏⵏⵊ ⵙ ⵜⵎⵉⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⵣⵓⵔ « ⵃⴰⴼⵉⴷ ⴱⵓⵊⴷⴷⴰⵢⵏ » ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵣⵓⵔⵜ « ⵍⴰⵢⵍⴰ Oⵓⴱⴰⵢⴱ », « ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ » ⵜⴰⵔⴱⴰⵜ ⵉⴳ ⵉⵜⵡⴰⵙⴽⵎⴷⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ « ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ », ⵜⵉⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⴰ ⴼⵖⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⴰⵎⵓⴷ ⵉⵏⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ « ⴰⵏⵛⵔⵓⴼ ». ⵣⴳ ⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⴷⵉⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ ⵜⵉⵇⵓⴷⴰⴷⵉⵏ: « ⵊⴰⵔ ⵉⴷⵙ ⴷ ⵔⴼⵉⵇⴰⵏ », « ⴷⵛⴰⵔ ⵉⵅⵔⴰⵏ » ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵏⵖⵏⵉ; ⵛⴰ ⵣⵣⴰⵢ ⵙⵏⵜ ⴼⵙⴰⵔⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ «ⵜⴰⵡⵉⵣⴰ» ⴷ ⵜ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ «ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ», ⴷⵉⵏ ⵉⵊ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⴷ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⵔ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⴷⴰⵢⵙ ⵜⵉⵇⵙⵙⵉⵙⵉⵏ ⵣⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵎⴰⵔⵔⴰ.

ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵏ ⵉⵅⴰⵔⵔⵉⵙⵏ ⵎⵉⵏⵅⴼ ⵜⵅⴷⵎⴷ ⴷⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵛ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ?

ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵅⴰⵔⵔⵉⵙ ⵉⵙⵔⵓⵙⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵜ, ⵔⵉⴷ ⴷ ⵏⵏⵛ ⵉⵜ ⵉⵙⵔⵓⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴼ ⵉⵜ ⵉⵜⵖⵉⵎⴰ ⵔⴱⴷⴰ ⵉⵇⵇⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵉⴳ ⵉⵜⴷⴷⴰⵔ, ⴷ ⵜⴰⵢⵛⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ, « ⵜⵓⵇⵓⴱⴱⴰⵏⵉⵜ », « ⴰⵄⵔⴰⵇ », « ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ », « ⵜⵉⵔⵍⵍⵉ », « ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ », « ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ », « ⵜⵓⵙⵙⵎⵖⴰ », « ⵜⴰⵔⵣⵣⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵜ », ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⵜⵡⴰⵔⵜ ⵏⵏⵉⴷⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵔⴱⴷⴰ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⴰ ⵙⵔⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵙⵏ ⵏⵏⵉⵜ ⵔⵉⴷ ⴷ ⵏⵏⵛ ⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⴰⵏ.

ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⴷ ⴰⵜⵙⵙⵉⵡⴷⴻⴷ ⴷⵉ ⴰⵖⵍⴰⴱⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵔⵉⴷ ?

ⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵣⵎⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵏⵓ ⴽⵙⵉⵏⵜ ⵛⴰ ⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵎⴽⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵙⵏ ⵜⴰⵙⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔ ⵙⵏ ⵔⵅⵣⵔⴰⵜ ⵏⵙⵏ ⵎⴰⵎⵛ ⵉⵅⵙⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ; ⵖⴰⵔ ⵙⵏ ⵜⵉⵔⵍⵍⵉ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⴰⴷ ⴽⵙⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔ ⵙⵏ.

ⵎⵉⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔⴷ ⴰⴷⴰⵏⵅ ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ? ⴷ ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰⵏ ⵉⵎⵅⵓⵎⴱⴰⵔ ⵏⵏⵙ ?

ⵎⴽⵓⵔ ⴰⵔⵉⴼⵉ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ: ⵏⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵃⵓⵊⴰ, ⵉⵣⵔⴰⵏ, ⵜⵉⵏⴼⴰⵙ, ⵉⵏⵣⴰⵏ, ⵜⵉⵡⴰⴼⵉⵜⵉⵏ, ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⵏⵜⵜⴷ ⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵛⴼⴼⴰⵢ ⵣⴳ ⵉⴱⴱⵉⵛⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵖ; ⴰⵇⴰⵜ ⵖⴰⵔⵏⵖ ⴷⴳ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵔⴰⵎⵉ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⴰ ⵉⵊⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵉ ⵎⵉⵏ ⴷⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵎⵓⵜⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵣⴳ ⴰⵡⴰⵔ ⵖⴰⵔ ⵜⵉⵔⵔⴰ; ⴷⴰ ⵏⵉⵜ ⴰ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⵅⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵎⵖⴰⵔⵏⵜ ⵣⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴷ ⴰⵙ ⵉⴽⵙⵉⵏ ⴰⵎⵏⵓⵙ, ⴷⴳ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⴷ ⴰⵏⵅ ⵉⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳ ⵉⵡⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ, ⴰⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⵡⵉ ⵔⴰⵅⴰⵔⵜ ⵜⵉⵡⵉ ⴰⴽⵉⴷ ⵙⵏ/ⵙⵏⵜ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵣⵉ ⵎⵉⵏ ⵢⴰⵔⴷⵔⵏ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵉⴼ : ⵔⴰⵎⵉ ⵉⴷ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏⵏⵉⴷⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵖ ⵏ (ⴷⴷⵉⵏ). ⴷⵉ ⴰⵔⵉⴼ ⵖⴰⵔ ⵏⵖ ⴰⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵓⴼⴼⴰⵔⵏ; ⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⴱ ⵏⵙⵏ ⴼⴼⴰⵔⵏ ⵓⵔ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴼⵙⴰⵔⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵙⵏ, ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵓⵔ ⵖⴰⵔⵙⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⵉⵖ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵍⵡⵉⵣ ⵏⵏⵉ ⵖⴰⵔ ⵙⵏ ⵉⴼⴼⴰⵔ, ⵜⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵎⴽⵓⵔ ⵉⵛⵜ ⵣⵣⴰⵢ ⵏⵖ ⵉ ⵖⴰⴷ ⵏⴳ ⵎⴰⵃⵏⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵏⵏⵖ.

ⵎⴰⵎⵎⵛ ⵜⵡⴰⵔⵉⴷ ⵉⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏⵉⵅ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴰⵎⵏ ⵜⵎⵓⵏ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ? ⵡⴰⵛ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⵜⴰⵡⴷ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ?

ⴷⴳ ⵉⵙⴳⵡⵓⵙ ⴰ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵢ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⵓⵔⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔⴰ ⵔⴰⵎⵉ ⵜⵓⴷⴼ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵔ « ⵜⵙⴷⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵔⵓⴽ » ⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵖⵍⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⴰⵎⴰⵎⵛ ⵏⵣⵔⴰ ⵉⵊ ⵏ ⵓⵙⵔⵎⴰⴷ ⴷ ⴰⵔⵉⴼⵉ « ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵇⵉⵢⴰ » ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵉⵊⵊ ⵏ ⴰⵎⵓⴷ « ⵛⴰⵀⵔⴰⵣⴰⴷ » ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⴰⵔⵉⴼⵉ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴽⴰⵏⵏⵓⴼ ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵎⴰⵎⵛ ⵏⵣⵔⴰ ⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵊⵏ ⵡⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⴰⵔⵉⴼⵉ « ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵎⴰⵏⵛⵓⵔⵉ » ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷⵉⵏ ⴰⵣⵔⴰⵡⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵙⵙⴰⴷⵇⵉ ⵉⴳ ⵉⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ, ⴷⵉⵏ ⴰⵜⵜⴰⵙ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⵉⴳ ⵉⴷⴷⴰⵔⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵔⴰ ⵔⴱⴷⴰ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉ ⵎⵉⵏⴷⵉ ⵣⴷⵖⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵔⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵔⵉⴼ ⴷ ⵎⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵙ ⵉⵇⵏⴻⵏ, ⵙ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵖ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴷ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵡⴰⵔ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⵜⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ?

ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵔⵉ ⵡⴰⵡⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵉⴼⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵡⵏⵏⵉ ⴷ ⵜ ⵜⵏⵏⵉ ⵢⵖⵔⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵔ ⵉⵏⵓ, ⵜⵇⴰⴷⵉⵖ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵡⵉⵣⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ », ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⴷ ⵍⵜⴰ ⵉⴷ ⴰⵢⵉ ⵜⵓⵛⵉⵎ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ : ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *