ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⴷⵍⵉⵙ ”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: “Man of the Sahara: A Long Walk to the Tuareg statehood».

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⵉⵕⵍⵉⵏ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵣ  ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴼ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴱⵍⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⴳⴳⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴼ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴰⵥⴰⵡⴰⴹ ⵖ 2012 ⴷ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⵎⴰⵖⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 120 ⵏ ⵜⴼⵔⵜ ⴼ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⵙⵙⵓⵜⵍⵏⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵏⵣⵣⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⵚⴰⵃⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵚⴽⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ (ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ).

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵓⵔⵜⵉⵏⵉ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021. ⵉⵍⵍⴰ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *