ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ”ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵡⵉⵙ 262

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 662, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴼ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⴰⵢⵏⵓⵏ ⵡⵉⵙ 260)

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 260 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ. ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ , ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ ⴰⴽⴷ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ

ⵣⵓⵣⵣⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ, ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⴳ ⵜⵢⴷⵊⵉⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⴰⵍⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴰⴼⵉ ⵎⵉⵅⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⴷⵉⵎⴱⵉⵍⵉ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵡⵉⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ ⴼⵉⵏⵉⵙⵢⵓⵙ ⵊⵓⵏⵢⵓⵕ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⴷⵔⵉⵔ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ

ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵡⴰⵢⵏⵓⵏ 251 ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵢⵢⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ, ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ. ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵖⵉⵢⵢⵉⵜ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵄⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴽⵓ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴼ: ⵜⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ. ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021. ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵎⵍⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

  ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙ 19.  ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⴰⵀ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⴰⵖⴹⴰⴼ ⵙⴳ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ, ⴷ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ: « ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ »

ⵜⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ: »ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ », ⵜⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵛⵔⵇⴰⵡⵉ ⵙⵙⵎⵎⵓⵏⵉ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.  ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021/2971 ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉⵢ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵖ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...