ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ

ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ « ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ » ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⴼⵓⵖ

ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵓ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴱ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵉⵖ ⵉ ⵉⵙⵓⵖⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⴼⵓⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⴳ 2013 ⴰⵔ 2020

ⵙⴳ ⵜⵉⵥⵕⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⴳ 2013 ⴰⵔ 2020, ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵃⴰⵢⵢ ⴱⵏⵏⵉⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵃⴰⵢⵢ ⴱⵏⵏⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵍⵍⵉⵖ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ

ⵙ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ

ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵥⵥⵏⵥⵕⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵎⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵜⵓⵔⴰⵢ. ⵢⵓⵎⵥ ⵎⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵜⵓⵔⴰⵢ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⴽⵓⴷⴷⵉⴼⵡⴰⵔ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ. ⴳⴰⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵛⴰⵟⴰⵕⴰ, ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 29 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ. ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴼ ⵜⵢⵢⴰⴼⵓⵜⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⴰ ⵥⵕⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵢⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⴽⵜⴰⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴷ ⵉⵙⵕⴽⴹⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ  

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 22 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ  2022 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷⵓⵏⵜ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵍ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵢⵓⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵍ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⴹⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...