ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ

ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⴽⵙⴰ

ⵓⵜⵎⵖ ⵉ ⵡⵓⵀⵓⴹ ⴰⵖ-ⵏ ⴰⵍⵓⴹ ⵓⴷⴼⵖ ⴳ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⴰⴼⵖ-ⵏ ⴰⵏⵓⴹ ⵓⵣⴹⵖ ⴰⴼⵓⴷ ⵓⵔⵎⵖ ⴰⵎⵓⴷ ⴷⴷⴻⵔⵖ ⵙ ⵓⵅⵓⴷ ⴽⴽⴻⵔⵖ ⵖ ⵓⴽⵓⴷ ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵓⵖⵉⴷ ⵎⵓⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵖⴰⴹ ⴰⵔ ⵇⵇⴰⵕⵖ ⵉ ⵡⴰⵙⴰⴹ ⵜⵛⵉⵖ ⵉⵣⵉⴹ ⵓⵜⵎⵖ ⵉ ⵉⵙⵉⴹ ⵓⵔ ⴳⵉⵖ ⵉⵅⵉⴹ ⴰⵔ ⵕⵕⴰⵥⵖ ⵙ ⵓⴹⴰⴹ ⴰⵔ ⴳⴳⴰⵔⵖ ⵙ ⵡⴰⵔⴰⴹ ⵉ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴷⵍⵉⵙ ”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: “Man of the Sahara: A Long Walk to the Tuareg statehood». ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ… ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ « ⴰⵏⵢⴰ » ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ,ⵍⵍⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵏⵟⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴷⵓ ⵓⵣⵡⵍ « ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ » ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵏⴰⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵓⵏⴻⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ: ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⴼⵕⵓⵏⵚ 24 ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏⴰⵢⵜ ⵙⵙⵉ ⴱⴰⵀⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏⵏⵙ : « ⴰⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ » ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖ ⵔⴰⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵖ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ. ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵖ ⵜⴼⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵎⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵥⵍⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵓⵏⴳⴰⵍ: ⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴳⴰⴱⵓⵏⵉ ⵓⴳⵓⵙⵜ ⵏⴳⵓⵎⵓ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⵓ ⵉⵙⵜⵉ ⴰⵣⵡⵍ: ”ⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ”. ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵓⵙⵜ ⵏⴳⵓⵎⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴳⴰⴱⵓⵏ ⵖ 1970, ⴰⵔ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵕⵖ

ⵣⵉ ⵜⵏⴻⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⵙⵜ ⵜⵍⵓⵍⴰ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ. ⵉⵙⵙⴰ ⵡⴰⵛⴰⵍ ⵙ ⵜⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵜⵉⴼⴻⵔⵇⴰⵇⵇⴰⵛⵉⵏ. ⵉⵍⵓⵍⵍⴽ ⵉⵍⵍⵉⴼ (ⴰⴹⵓ ⵉⵊⵊⴰⵏ) ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴻⴷⵊⵓⵢⵏ. ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢ ⵓⵣⵓⵔ ⵙ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵉⵍⵏ ⵀⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ), ⵀⴰ ⴰⴽⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⵏⴻⵖ ⴰⵛⴻⵔⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⵡⵕⴰⵖ, ⵀⴰ ⴰⴼⴻⵔⵔⵡⵕⴰⵖ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵉⵡⴻⵕⵖⵉ), ⵀⴰ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵀⴰ ⴰⵃⴻⵔⵎⵍⵍⴰⵍ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴰⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⵓⵍ ⴷ ⴰⵜ ⵎⵎⵍⵖ ⵉⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵍⵖ ⵙⵓⵔⴼ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵔⵉⵖ ⴰⴽ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⴷ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵝⵙⵖ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵙⴳ ⴷⴽ ⵙⵙⵍ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵎⴰ ⴰ ⵜⵎⵎⵍⴷ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵉⵊⵊⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵝⵙⵖ ⵙ ⵡⵓⵍ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ

ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴱⴰⵙⵙⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵙⵓ ⵜⵉⵛⴻⴹⴼⵉⵏ ⵉⵙⵙⴻⴼⵍⵉⵍⵍⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ,ⵉⵏⵣⵣⴻⵖⵏ ⴰⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵉⵍⴻⵇⵇⴹⵏ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵥⵥⴰⵖ ⴰⵖⵛⵛⴰⴱⵓ ⴰⴼⴻⵕⵇⴰⵇⴰⵛ, ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⵓⵢ ⵉⵢⵢⵙⴰⵏ ⵉⵔⴱⴰⵏ ⵜⴰⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⴼⴰⵖ ⴰⴳⴰⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴽⴰⵔ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴻⴹⵕⵓⵕ ⴹⴰⵕⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵡⵓⵎ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵄⴻⵍⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ. ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⴰⵇⴻⵢⴷⵓⵔ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ-ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.ⵉⴹ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ -ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵉⵔⵣⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵓⵍ (ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ) ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵖⵚⴰⵏ ⵉⴱⴻⵔⵛⵏ

ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴷⵎⵉ ⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵏⴻⵎⵜⵓⵜⴰ ⵙⵓⵍⵏ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴻⵛⵜ ⵏ ⵉⵣⵉ,ⵉⵙ ⵓⵔ ⵓⴳⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⴳⵢⵉⵏ (البسيط) ⵅⴰⵙ ⵜⵉⵅⵉⵎⵎⵓⵜ (الشخص التافه) ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⴼⵉⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰ.ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴽⴰⵡ (حدث) ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵙⴻⵍⴽⵓ (الإحتقار)  ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...