ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ. ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⴰⵍⴱⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵄⵎⴰ ⵎⵉⵢⵢⴰⵕⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ), ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⴳⴰⵔⵏ ⴷ 20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉ « ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ

ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ « ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ » ⴳ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ”ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⵡⵉⵙ 262

ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵣⵉⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙ 662, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵙ ⵓⴹⴼⵕ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴼ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵜⵜⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵉⵍⴰⵕ ⴰⵍⵉⴳⵔⵢⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2972, ⵙⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ 09:00 ⵏ ⵜⵢⵍⴳⵉ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵜⵉⴷ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07-11-2972/20-11-2022, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⴳ ⵓⵎⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵓⵟⴰⵡⴰ 2-4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵄⵜⵉⵙⵙⴰ ⴰⵙⵍⵓⵏ, ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵓⵟⴰⵡⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ 2022 ⵏ « ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ » ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ. ⵙ ⵡⵓⵎⵓ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵢⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⵉⵙⵏ » ⵜⴰⵙⴳⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⴽⵯⵜⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...