ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵓⵔⵜⵉⵏⵉ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔⴷ 9 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⴷⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵢⵢⵓⴱ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴷⵍⵉⵙ ”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: “Man of the Sahara: A Long Walk to the Tuareg statehood». ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ “Grammy Awards”

ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ “ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ” ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “Grammy Awards“ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴼ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵎⴷⵊⴰⵔ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵉ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...