ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ

ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴹ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴹ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴷ 29 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⴰⵍ, ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴹ ⵓⵍⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ. ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴱⴰⵎⴰⴽⵓ ⵖⵎⴽ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴷ. ⴰⴷⴰⵍ ⵖⵓⴱⵉⴷ ⴷ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ

ⵉⵙⵎⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⴰⵣⵓⵎ ⴷ.ⴰⴷⴰⵍ ⵖⵓⴱⵉⴷ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ (ⵜⴰⵔⵏⴰ) ⴳ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ, ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ. ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴰⵍ ⵖⵓⴱⵉⴷ ⴰⵎⵙⴰⵙⴼⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵢⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵜⴱⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵢⵓⴳⵯⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵢⵏ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵉⴳⵏⴰⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵜⴱⵓ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵓⵔⵜⵉⵏⵉ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔⴷ 9 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⴷⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵢⵢⵓⴱ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴷⵍⵉⵙ ”ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ

ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⴰⴽⵍⵉ ⵛⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ: ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵉ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵡⴰⵔⴳ” ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: “Man of the Sahara: A Long Walk to the Tuareg statehood». ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴷⵍⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ “Grammy Awards”

ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ “ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ” ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “Grammy Awards“ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021 ⴼ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ: ⴰⵎⴷⵊⴰⵔ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴼⴽⵉ ⵉ ⵓⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...