ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ, ⴷⴰ ⵜⵜⴰ ⵜⵜⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴽⵔⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994, ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ , ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵄⵍⵉ ⵃⵕⵛ ⵕⵕⴰⵙ  ⴷ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵟⵟⴰⵡⵚ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1994 ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵜⵜⵢⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⴷ: ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ, ⵜⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⵎⵉⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵏ 10.000 ⴷⵔⵀⴰⵎ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵏⵄⵕⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵄⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 200 ⵏ ⵓⵎⵏⵄⴰⵕ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵎⵏⵄⴰⵕ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⵖⵖⵉⵔⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⵄⴰⵔ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵉⴷⴱⵍⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵏⵄⵕⵏ ⴼ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⴰⵙⵙⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵎⵏⵉⵙⵜⵉ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴻⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ 20 ⵖⵓⵛⵜ 1994 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ ⵎⴰⵙ ⵢⵓⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ: ⴰⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⴹⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵉⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *