ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵙⵙⵓⵖⵍ : ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ :

ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ,ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏⵉⵏ .

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ,ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ,ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵏⵖ .

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵙⵟ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ .

(29 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ-06 ⵖⵓⵛⵜ 1991) ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ .

ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ : ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ .

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵎⵍⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ :

  • ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ,ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵕⵏ .
  • ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .
  • ⴰⵎⵎⵔⴽⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⴷⴼⵏⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ,ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵖⵉ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴱⵍⴰ ⵏⵣⵍⵉ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ .

ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴼⵙⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵢⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ .

1- ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ :

ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵕⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵄⴷⴷⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ .ⵜⴼⵔⴳ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏ .

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ,ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⴹⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴽⴽⵉⵙ ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵥⵍⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⵔ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵉⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏⵏⵙ ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴱⵓⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵢⴰⵣⴹⵏ .

ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ,ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⴹⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ . ⴰⵔ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ .

2- ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵕⵜ ⴳ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ . ⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵓⵣⵣⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵎⵉⵙⵕ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵔⵉⵢⵢⵉⵏ , ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴽⵓⵍⵍ , ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⴼⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⵜⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⵉⵍⴰⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵖⵉⵍⴰ .

ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ,ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⴼⵕⴹⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,ⵎⴰⵛ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵏⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ,ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ,ⴽⵎ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴱⴷⵏⵉⵏ,ⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⴳⵔ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙ ⴷ ⵓⵔⴰⵙ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ, ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴳⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵣⵣⵔⵏⵉⵏ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

3- ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ :

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴼⴰⵡ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ,ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ,ⵎⴰⵛ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰⵖ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏⵜ ,ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ :

ⴳⴰⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵔ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ,ⵙ ⵓⵙⵔⴰ ⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵣⵖ ⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⴰⵖⵜ ⵉⴷ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ .

ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ,ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴼⵙⵙⴰⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ.

ⴰⵡⴷ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵜⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴷⴼⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵙ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏⵜ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ .

ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵡⵔⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ .

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⵙⴳⵎⴹⵍⵉⵏ ⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵏⵓⵃⵢⵓ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ,ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵙ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴽ ⴰⴷ .

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ,ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵎⴰⵛⴰⵏ ⴼⵍⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ .

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵍⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ,ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⴼ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ , ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ,ⴱⵍⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ-ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ,ⵉⵙⵔⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ,ⵜⴳ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳ ⵉ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵔⵔⵉⴼ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ,ⵜⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ ⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ .

ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎ ⵉⵎⴽⵔⴰⵣⵏ,ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴰⵎⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ .

ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ,ⵙ ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵉⵡⵉⵏⵜⵜ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵄⵕⵕⴱ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ,ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰⴳ ⵜⴷⴷⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵓⵣⵣⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⴳⴰⵔ,

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵏⵅⵉⴱⴱⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ.ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⵅⵉⴱⴱⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ,ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ , ⴹⵕⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ,ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ .

ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵜⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴽⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵓⵏⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ,ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ,ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⴳⵏ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .

4- ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳⵔ ⵜⵏⴼⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴷⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵎⴰⵙⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴱⵓⵏⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ,ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴷⴷⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ , ⵉⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵔⴳⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵏⵣⵔⴰⴼⵉⵏ .

ⵙⵀ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ,ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵎⴰ ⴰⴷ :

1- ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ .
2- ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵣ ⴼ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ :

  • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
  • ⵜⵉⵎⵏⵥⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
  • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .
  • ⴰⵙⴻⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ .

3- ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ .
4- ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⴰⴷⵉⵎⵉ .
5- ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵍⵍⵉⵥⵕ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ .
6- ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙ ⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .
7- ⴰⵙⵎⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ :

– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ – ⵕⵕⴱⴰⵟ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ – ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵖⵔⵉⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ – ⴳⵯⵍⵎⵉⵎⴰ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ – ⵕⵕⴱⴰⵟ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵍⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ -ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ
– ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ – ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴳ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.