ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ “ⴰⴱⵍ”

ⵜⵙⵙⴽⵛⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ “ⴰⴱⵍ” ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (iOs 16), ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ: ⴰⵢⴼⵓⵏ, ⵉⴱⵓⴷ, ⵉⴱⴰⴷ.

ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵣⴷⴳⵏ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵏ ⴳ ⴰⵢⴼⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⴰⵔ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 14 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ 2012 ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ ⵡⵉⵙ 8.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *