ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵓⴼⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵜ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵀⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵓⵥⵎⴰⵥⵥⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⵜⵙⵏ ⴰⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ: ⴱⴰⵔⵇⴰ, ⴼⵣⵣⴰⵏ, ⵟⴰⵕⴰⴱⵍⵓⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵙⵏⴰⵍ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵥⵎⴰⵥⵥⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵉⵏ ⴼⵔⴳⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵜⵜⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉⵣⴳⵔⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ, ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2013.

ⵉⵙⵙⵀⵔⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ, ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵡⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⵍⴰ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵟⵟⴰⵢⵏ ⵜⴰⴷⵉⴽⵜⴰⵜⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵡⴰⵔⵡⵇⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ.

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ:

  • ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵔⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ ⵉ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵥⵎⴰⵥⵥⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵟⵟⵉⴼⵏ ⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⴱⴷⴷⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵉⴹⵎⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ.
  • ⵉⵜⵜⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵎⴽ ⵏⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.
  • ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴰⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ.

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ

ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⵎⵏⴰⵇⵇⴰⵔ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵜⵎⵏⴰⵇⵇⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵕⵓⵍⵉⵏ ⵀⵓⵔⵏⴷⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⴷⵉ ⴱⵔⵇⵉⵇ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *