ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴼ: ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ 2022-2032, ⵙⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ.

ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵜ, ⵉⴷⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ. ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (2022-2032) ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ), ⴰⴽⴷ ⴰⵏⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⵔⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴳⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵎⴰⵏ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵖ ⵎⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⴱ ⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *