ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴱⴰⵀⴰ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵏⵜ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵏⵜ

ⵜⴰⵢⵉⵍⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴱⴰⵀⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵏⵜ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴷⴰ ⵉⵡⵛⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ “ⵜⴰⵊⴰ ⵙⴱⴱⵓⵔⵜ” ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⴳ ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ « ⵎⵉⵏⴰ”, ⴰⵡⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ.

ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⴷ, ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴱⴰⵀⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵊⴰ ⵙⴱⴱⵓⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⴳ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵉⵡⴹ ⵏⴰⵢⵜ ⵙⵉⴱⴰⵀⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⵓⵏⵢⴰ ⵃⵉⵊⴰⴱ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰ ⵄⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ. ⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵎⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵔⵇⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⴰⵢⵜ ⵙⵉⴱⴰⵀⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵄⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵊⴰ ⵙⴱⴱⵓⵔⵜ, ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵥⴰ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳ ⵉ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵊⴰ ⵙⴱⴱⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴼⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ “Morocco Sports Awards” ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⴷⴰⵔ / ⵎⴰⵕⵚ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ  ⴳ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵜ 2M ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵊⴰ ⵙⴱⴱⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⴰⵢⴰⴷ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵏ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵙⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ.

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵓⴱⴰⵖⴰⵊ

.

 

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *