ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ 101 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⴼⵓⵔ ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵃⵎⵎⵓ ⵥⵢⵢⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ 89 ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵡⵣⵣⴰⵏ.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ: ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ.

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⵕⵡⴰⵏ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵚ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ 22h00

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *