ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ 101 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⴼⵓⵔ ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵃⵎⵎⵓ ⵥⵢⵢⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ 89 ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ

ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵡⵣⵣⴰⵏ.

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ: ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ.

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵏⴽⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⵕⵡⴰⵏ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵔⴽⵎⴰⵎ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵚ 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ 22h00

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ) ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵟⵟⴰⴱⵉ

ⵙⴳ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵥⵓⵀⵕ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *