ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵖⴰⵔⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵃ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵜⴰⵖⴰⵔⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵃ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵚⵕⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⵓⴳⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴷ ⵍⴽⴰⵎⵢⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ. ⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵕⵓⴱⵓⵕⵟⴰⵊ ⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴰⴷ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⵓⴳⵏ, ⵉⵙⴽⵔ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⴳ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵍⴽⴰⵎⵢⵓ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔ ⵏⵏⵙ. ⵖⵉ ⵏⵏ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⵉⵇⵇⵉⵔ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴷ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⴷ ⴱⴰⴱⵜⵜⵙⵏ, ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵎⵎⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⴼ ⵓⵣⵡⴰⴳ, ⵉⴳ ⵉⵙⵇⵙⵉ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵖ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵡⵍⵜ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵇⵇⴰⵏⵏⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵜⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵃ ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⵣⴰⴳⵓ, ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏⵙ: ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴰⵎⵄⵟⵓⴽ, ⵛⴰⵀⵉⵔⴰ ⴽⵕⵟⵉⵟ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⴽⵏⵓⵣⵉ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵓⵍⵟⴰⵏⴰ, ⵏⴰⵊⵉⵎ ⴱⵍⵖⵔⴱⵉ, ⵙⴰⵍⵡⴰ ⵍⵡⴰⵀⴱⵉ, ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⵣⵣⴰⵄⵉⵎⵉ, ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵍⵎⵙⵜⵔⵉ, ⵄⵍⵉ ⴽⵓⵔⴰⵃⵉ, ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵍⵎⵚⵍⵓⵃⵉ, ⵕⵃⵃⴰⵍ ⴷⴷⵔⵉⵡⵛ, ⴰⵢⵎⴰⵏ ⴷⵉⴱⴰ. ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ: ⴼⵄⴰⴷ ⵍⵎⵏⵓⵔⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ: ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⴽⴰ, ⴰⴽⴰⵎⵉⵕⴰⵎⴰⵏ: ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵄⵉⵢⵢⴰⴷⵉ, ⴰⵎⵓⵏⵜⴰⵊ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ: ⵃⵎⴰⴷ ⵃⴰⵎⴰⵙ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *