ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵖⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ:”ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵎⴰⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *