ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵏ ⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ 51/17 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵡⵉⵙ 17 ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ ⵙ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⵉⴽⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵔⵏⴰ: ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ, ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏ, ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷⵢⴰⵏ ⴳ:

 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ.
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ.
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⴼⵓⵥⴰⵕⵏ.
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵍⵄⵓⴱⵓⵕ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵉⵏ.
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ everyone academy
 • ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ:

 • ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵜ.
 • ⴰⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.
 • ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⵜ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.
 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵉⴼⵓⵥⴰⵕⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.
 • ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⵉ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵛⵛⵉⵔⵏ.
 • ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵯⵍⵎⵉⵏ ⵡⴰⴷ ⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ.

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳ 4 ⴷ 5 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 4 ⴷ  ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *