ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ: « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⵏⵏⵙ » ⵉ ⵉⵎⴰⵔⴰⴳⵏ ⵜⵉⴷ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ – ⵜⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 07-11-2972/20-11-2022, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ  

ⴰⵔ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ- ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 22 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ  2022 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷⵓⵏⵜ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵖⴷ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ:”ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ” ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵎⴰⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵎⵓⵊⴰⵀⵉⴷ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⴷⵔⵓ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴼ: ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ 2022-2032, ⵙⴳ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵖⴰⵔⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵃ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ: ⵜⴰⵖⴰⵔⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵓⵃ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 22 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴷ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⵚⵕⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ 101 ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⴼⵓⵔ ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵃⵎⵎⵓ ⵥⵢⵢⴰⵏⵉ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ 89 ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵡⵣⵣⴰⵏ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ: ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ. ⵉⵔⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵓⴳⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵃⵊⵉⵊ, ⴰⵙⴰⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ, ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ

ⵢⵉⵡⴹ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⴷ 27 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⵛ ⵏⵢⵓⵎⴰⵏ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵎⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ: ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⴳ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⴽⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2022.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 19 ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ.  ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵜⴰ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...