ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵥⵎⵓⵥⵥⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⵉⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵍⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵔⴰ ⴰ ⵏⵉⵙⴰⵏ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ? ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴼ ⵓⵙⴱⵔⴽ ⵏⵙ, ⴷ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵙⵏⵉⵎⵉⵔⵅ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ. ⵏⴽ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵎⴰⵛ ⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵏⵅ ⵙ ⵃⴰⵏⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ ⴷ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »

ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵎⴰ-ⵢⴳⴰ ⵎⵉⴽⴰⵉⵍ ⴱⵉⵢⵔⵓⵏ? ⵏⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴰⵢⴷ ⴳⵉⵅ. ⵎⴰⵛⴰ ⵓⴷⴳⵎⵉ ⵉⵏⵡ ⵉ ⵉⵏⴳⵍⴰⵜⵉⵔⵔⴰ. ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴰⵢⴷ ⴳⵉⵅ, ⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴰⵍ ⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵉⴼⵔⴰⵏ; ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⴷ, ⵕⴱⴰⵟ, ⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳⵔⵏⵓⴱⵍ III ⴷ ⴱⵓⵔⴷⵓ (ⴼⵔⴰⵏⵙ). ⵢⵉⵎⵎⴰ ⵣⵣⵉ ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰ, ⴱⴰⴱⴰ ⵣⵣⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙ. ⵀⴰ ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵉⵏⵓ. ⵎⴰⵅ ⴰ ⵢⵍⵍⵉⵖ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ

ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⵃⵏⵏⵓ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵣⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ, ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵣⴳ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⴽⵙⵉⵏ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⵅⵅⵓ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵛⵛⴰⵔⵇ). ⴰⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⵛⴰⵀⵉⴷ «ⵉⴷⵉⵔ»

ⴷⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵔ ⴰ ⵏⴰⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⵛⴰⵀⵉⴷ, ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ « ⵉⴷⵉⵔ », ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⴰⵏⵖ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵔⵓⵅⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵛⴰⵀⵉⴷ ⴰⵏⴷⵉⵛ ⴰⵏⵣⵓⴼ ⵣⵣⴰⵢⴽ, ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ

ⴷⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵔ-ⴰ ⵏⴰⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳ ⵓⵣⵔⴰⵡⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ, ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⴰⵏⵖ ⵅⴼ ⵛⵡⴰⵢⵜ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴰⵎ ⵎⴰⵎⵛ ⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵉⵡⵔ ⵅⴼ ⵔⵓⵅⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴰⴽⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵔⵔⵉⴼ. ⵜⴰⵡⵎⴰⵜ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ ⴰⵏⵣⵓⴼ ⵣⵣⴰⵢⴽ, ⴷⴳ ⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴷ ⵉ ⵉⵎⵇⴰⵔⵏ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵄⵏⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵔⵏⵓⵚ

ⴰⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳ ⵉⵜⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⴳ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⴱⵔⵏⵓⵚ, ⵉⴷ ⵉⵡⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ 2015 ⴷⴳⵯ ⵉⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⴳⵓⵏⵜ ⵏ « ⵙⵓⴼⵓⵏⵉⴱⴰ » ⵉ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏⵏⵙ « ⴱⵓⵍⵟⵉⵔ ». ⴷⴳⵯ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵔ ⴰ ⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵏⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...