ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴷ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴼ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⴷⴰⴱⵓⵜ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵜⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⵓⴷⵉⵢⵏ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳⵉⵏ ⵓⴳⴳⵉⴷⵏ ⵏⵖ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵖ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴽⵓ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴳ ⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵎⴽ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵎⴰ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵜ. ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏⵏⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⴽⵓ ⵡⵉⵍⵉ ⵖⴰⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ” ⴷ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ.