ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵓⵔⵜⵉⵏⵉ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2021. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔⴷ 9 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵣⴷⵔ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵕⵥⴰⵎ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵢⵢⵓⴱ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⵙ-ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖ. ⵉⵙⵙⵏⴱⴳⵉⵜⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ,  ⴷ ⴽⵓⵍⵍ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙⵏ. ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⴰ, ⵉⵣⵔⵢ ⵙ ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵀⵉⵍ: ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵅⴼ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴼ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”

ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⵣⵔⴼⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ. ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⵛⴽⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵙⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⴱⵉⵍⵊⵉⴽⵉⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⵔⴰⵢⵎⴰⵢⵉⴽⵉⵔⵙ ⵜⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵜⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 02 ⵎⴰⵕⵚ 2021, ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴷⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ/ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021/2971 ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉⵢ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉⵎⵔⵙⵉ: ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵖ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ” ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ

ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ “ⴰⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ” ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⴼⵓⵙ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵙ 32 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⵎⴳⴰⵍ 30 ⵏ ⵜⵏⵇⵉⴹⵜ ⴼ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 21 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2021. ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴰⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵏ 2019 ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ: ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵡⴹⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ. ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ: ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴹⴹⵉⵇ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971

ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴽⵍⵜⵓⵎⴰ ⵓⴱⵍⵉⵃ ⵉⵙⵙⵓⵖⵍ ⵜ : ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ —————————— ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⴱⵓⴱⴰⴽⵔ ⵚⵚⵉⴷⴷⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2971 ⴰⵙⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵕⴹⵉⵚⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ: “ⴰⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⵎⴰⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴷ ⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵔⴰⵙ?”

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵜ – ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ 16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021 ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...