ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵖ ⵢⴻⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

« ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⴼⴰⵔⵉⵙⵉ : « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵉⵇⵇⵉⵎⴻⵏ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴰⵛⴱⴰⵔ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ. ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵜⴻⴽⵙⵉ ⴰⵎⵏⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵏⵉ ⵎⵎⴰ ⵉⵍⵍⴰ, ⴷ ⵉⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵅⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵖⵓⵢⵢ ⵙ ⵜⵉⵔⴰ ⵅⴻⴼ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »

ⴱⵓⵎⵉⵚⵕ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ : ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵏ « ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⵜⵍⴰⵍⴷ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵉⴷⵉⵙⵢⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...