ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⴽⵯⵜⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 27 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ 02 ⴰⵔ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵜⵙⵎⴰⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 8 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵏⴰⵊⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵍ.ⵄⵊⵎⴰⵡⵉ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵄⵊⵎⴰⵡⵉ, ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ  ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ. ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ. ⵉⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ ⴳ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵍⵡⵉⵏⴰⵣ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵡⵉⵏⴰⵣ, 23 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ  ⵏ 2021. ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵚⴽ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵜⴳ ⵉⵎⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. ⵜⵉⵏⵉ ⵚⴰⵕⴰ ⵍⵡⵉⵏⴰⵣ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵜⴰ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ  ⴰⵔⵔⵉⵎ  ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ   ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ   ⴰⴷ   ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵉⴳⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ  ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ   ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ  ⴷⴰⵔ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ   ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ  ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵔⴰ ⴰ ⵏⵉⵙⴰⵏ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ? ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴼ ⵓⵙⴱⵔⴽ ⵏⵙ, ⴷ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵙⵏⵉⵎⵉⵔⵅ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ. ⵏⴽ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵎⴰⵛ ⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵏⵅ ⵙ ⵃⴰⵏⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...