ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵏ

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵏ, ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵥ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⵔ, ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵏⴱⴰⴹ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵙⵙⵔⵅⴰⵏⵜ ⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵣⵣⴰⵖⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴱⵓⵛⵕⴰ ⴽⵔⴱⵓⴱⵉ…ⵜⴰⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴱⵓⵛⵕⴰ ⴽⵔⴱⵓⴱⵉ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴳ  ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵖⵉⵏⵢⴰ ⴱⵉⵙⴰⵡ. ⵜⵍⵓⵍ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ-ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ: ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵎⴰ ⴼⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵎⴰⵎⴰ ⴼⵉⵜ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ. ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 7 ⵎⴰⵕⵚ 2023,  ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⴽⵯⵜⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵉⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵜⴰⵡⵜⵎⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 27 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ 02 ⴰⵔ 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⴽⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵍⴰⵖⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵜⵙⵎⴰⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⴰⵔⵉⵎ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ. ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵀⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙⴽⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ. ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 8 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴼⴰⵔⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵏⴰⵊⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴰⵜⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵍ.ⵄⵊⵎⴰⵡⵉ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵄⵊⵎⴰⵡⵉ, ⵉⵍⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ  ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ. ⵜⵉⵏⵉ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵏⵙⴰ ⴳ ⵓⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ. ⵉⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...