ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⴰ  ⵢⴰⵜ  ⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵀⵔⵛⵏⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵎⵎⵉ  ⵓⵔ ⵜⴰ  ⵓⴼⵉⵏ  ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ  ⴰⴷ  ⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ  ⴰⵔⵔⵉⵎ  ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵀⵍⴰⴽ   ⵜⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵜ   ⴰⴷ   ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ  ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ. ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ  ⴰⴷ   ⵉⴳⴰ  ⵣⵖ  ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ ⵉⴳ  ⵓⵍⴰ  ⵣⵖ  ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ  ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ   ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⵓⵙⵜ  ⵏ  ⵜⵣⵣⵓⴳⵔⴰ  ⴷⴰⵔ  ⵓⵎⴰⴹⵓⵏ  ⵉⵙⵏⵀⵉⴱⴱⵔ   ⵜⵉⵍⵎⵉⴽⵉⵏ  ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⴷ «ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ»

ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ « ⵜⵓⴼ ⵉⵜⵔⵉ » ⵉ « ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ »: ⴰⵔ ⵏⵙⵓⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ « ⴼⴰⵛⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ » ⴰⵍⵎⵓⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏⵔⴰ ⴰ ⵏⵉⵙⴰⵏ ⵎⴰⵜⴳⴰ ⵃⴰⵏⴰⵏ? ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴼ ⵓⵙⴱⵔⴽ ⵏⵙ, ⴷ ⵖ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⴰⵔ ⵙⵏⵉⵎⵉⵔⵅ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵔⴰⵅⴰ. ⵏⴽ ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵎⴰⵛ ⵜⵢⴰⵡⵙⴰⵏⵅ ⵙ ⵃⴰⵏⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...