ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ  ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ   ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2003,  ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵇⴰⵄ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏ, ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ‘’ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ  ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ’’. ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵜ

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵡⴰⵜⵉ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926, ⵖ ⵜⵓⵡⵊⴰ  ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⴰⵙⴽⴷⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵉⵙⵏⴰⵜⵎ ⴼⵓⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⴰⴰⵖⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ. ⵉⵜⵜⵓⴽⵜⵉⴱ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⵥⴹⴰⵕ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ – ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ –

« ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ » … ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ? ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ – ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷ ⵎⴰⵣⵓⵅ – ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ (فينوس في الفراء) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ .. ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ? ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ?

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ: ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉⴳ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵍ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵕ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⵕ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ

ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴹⴰⵕⵜ ⴰⵕⵉⵚⵟⵓ ⴷ ⵚⵓⵇⵕⴰⵟ ⴷ ⵓⴼⵍⴰⵟⵓⵏ, ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴳⴳⵯ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⴰⴼⴰⵍⵙⴰⴼⵉ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵥⵕⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ. ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ, ⵉⴼⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ : ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵜⴱⵔⵅ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ?!

ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⵙⵍⴰⵜ, ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙ ⵏⵏ ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⴹⵉ ⵉⵎⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴼⴼⵖⵏ ⴰⴳⵯⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⴽⵔⴼⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⴽⵓⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴼⵙⵉⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⴳⵓⵍⵍⴻⵍ (ⵍⵉⴱⴱⵉⵍⵉⴱⵙⵉ)

ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵉⴳⴰ ⵚⵚⴰⵔⵄ (الصرع). ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴳⵓⵍⵍⴻⵍ) ⵢⴳⴰ ⴰⴳⵓⵍⵍⴻⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵖⴷ ⵉⵖⵏⵛⴰ ⴰⵎⵥⴰⵕⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵏⵍⵉ, ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ : “الاعتلال الكهربائي للدماغ” ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⵓⵍⵏ ⵍⴰ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵍⴼⵇⵀⴰ, ⵍⴰ ⵜⵖⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⵍⵍⴻⵍ ⵜⵓⵙⵙⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⵏⴹⴰⵔ ⵏⵖⴷ ⵊⴻⵏⵏⵓⵏ. ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ «ⵓⵢⴻⵔⵛⴰⴹ» ⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵔⵙ.ⵉⵜⵜⵓⵙⵢⵢⴰ ⵡⴰⵙⵙ -ⴰⴷ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵛⵜⵢ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⴷⵓⵣ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵀⵡⵡⴰ.ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⴻⴳⴳⵓⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵢ ,ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵇⵛ ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵢ,ⴷ  ⵉⵍⵍⵉⴼ.ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⵉⵜⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⵉⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏⵜ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵉⵏⵉⵎ ⵀⴰⵏⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⵥⵓⵥⴹⵖ,ⵎⴰⴷ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵎⵓⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ,ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏⴻⵏⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...