ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ «ⵓⵢⴻⵔⵛⴰⴹ» ⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵔⵙ.ⵉⵜⵜⵓⵙⵢⵢⴰ ⵡⴰⵙⵙ -ⴰⴷ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵛⵜⵢ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴷⴷⵓⵣ ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵀⵡⵡⴰ.ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵣⴻⴳⴳⵓⵔ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⴼⵙⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⵎⵀⵓⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵢ ,ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵇⵛ ,ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵢ,ⴷ  ⵉⵍⵍⵉⴼ.ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ

ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⴷⵉⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴱⴰⴷⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵃⵏⵏⴰ ⵡⵓⵍ ⵇⵇⵓⵕⵏⵜ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⵉⵜⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⴰⵎⵎⵉ ⵉⵎⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵙⵙⴼⵍⵉⴷⵏ ⴰⵍⵍⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏⵜ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵢⵉ ⵜⵉⵏⵉⵎ ⵀⴰⵏⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⴰⵢⴰⵏⵏ ⵥⵓⵥⴹⵖ,ⵎⴰⴷ ⵉⵙ ⴽⴰ ⵜⴳⴰ ⵍⵎⵓⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⵎⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵣⵣⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ,ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ,ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴰⵏⴻⵏⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ  ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ  ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵜⵎⵓⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷ 8 ⵎⴰⵕⵚ, ⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵇⵉⴷⴷⵉⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⵓⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⴱⵉⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ?

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵔⴰⴷ ⵉ ⵥ ⵕ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵃ ⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴼⴰⵙ, ⵡⵓⵊⴷⴰ. ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴰⴷ : ⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⴰⴷ ? ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵡⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ? ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⵥⴹⴰⵕ  ⴰⴷ ⵏ ⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴱⵏ ⴽⵉⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⵉⵔ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴼⴽⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ. ⵏⵙⵙⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ

ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵜⴽⵙⵎ  ⵙⴰⵄⴰⴷⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴻⵔⵉ ⵉⵜⴰⵡⵉ ⵉⴱⴰ ⵖⵔ ⵍⵎⴷⵔⴰⵙⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉ ⵉⵎⴰ ⵍⵃⵇⵉⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵉⵃⴽⵎ  ⵓⵔⵢⴰⵣⵉⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ  ⵢⵉⵎⵃⵓ  ⵍⵎⵓⴷⵉⵔ  ⵍⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷⵉ ⵢⴰⵡⵉⵏ  ⵍⵃⵓⵕⵉⵢⴰⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉⵖⴰⵙ ⵢⵉⵅ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ  ⵙⴱⵔⵅ ⵅⴼ  ⴷⵓⵍⵎ ⴷ ⵍ ⵓⵏⴼ  ⵢⵉ  ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...