ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ

ⵜⵉⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖⵔ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ

ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⵉ ⵡⵓⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵛⵉⵏ ⴼⵓⵙ ⵉ ⵡⵓⵍ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⴷⴷⴰⴳ, ⴷⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⵅⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵜ ⵣⵉ ⵜⵙⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵖⵔ ⵇⴰⵄ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵍⵎⵓⵏⵜ ⴰ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⴰⵛⵜ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵕⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙⵏ « ⴱⵢⴰⵏⵏⵓ » ⵜⴰⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⴰⵏⵖ ⵃⴰⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵜⵙ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵊⵍⵉⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023 ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵉⵛⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵣⴳ   ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ  ⵏⵏⵛ : ⴰⵣⵓⵍ ⵙⵙⵉ   ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⴰ

ⴰⵎ ⵍⴱⴷⴰ : ⴰⵣⵓⵍ ⵙⵙⵉ  ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ. ⴷⴳ  ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵔⵣⵣⵓⵖ  ⴰⴷ ⴰⵛ ⵉⵏⵉⵖ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵡⴰⵔ ⴷ ⴰⵛ ⴷ ⵓⵔⵉⵖ, ⵉⵅⵚⵚ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⴷ ⴱⵍⵍⵉ ⵍⴱⴷⴰ ⵏⵙⵙⴰⵡⴰⵍ. ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵓⵢⵓⵔⴷ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵉⵎⴰⵔⵜ ⵏⵏⵛ ⵜⴷⴷⴰⵔ, ⵜⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵄⴰⴷ ⵢⵓⵢⵍ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵎⵥⵥⵓⵖⵏ, ⵉⴷⴷⴰⵔ ⵊⴰⵔ ⵜⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⴰ ⵉⴷ ⵜⵙⵙⴼⵔⵓⵢⴷ  ⴷⴳ  ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵛ. ⵡⴰⵔ ⵣⵎⵎⴰⵔⵖ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵉⵎⵔⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵄⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ ‘’ⵡⴰⵍⵉⴷ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵓⵊⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵓ ⵖⴰ  ⵢⵓⵎⵥⵏ ‘’ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⴳⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉⴳ  ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ   ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2003,  ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎ ⵇⴰⵄ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏ, ⵙⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ‘’ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ  ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ’’. ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⵔⵓⵢⵜ

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⴼⵓⴽⵓ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵡⴰⵜⵉ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926, ⵖ ⵜⵓⵡⵊⴰ  ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⴰⵙⴽⴷⴰⵏ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⵉⵙⵏⴰⵜⵎ ⴼⵓⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵍⴰⴰⵖⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ. ⵉⵜⵜⵓⴽⵜⵉⴱ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⴰⵢⵍⴰⵙⵓⴼ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵉⵥⴹⴰⵕ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ – ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ –

« ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ » … ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ? ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ – ⵍⵢⵓⴱⵓⵍⴷ ⵎⴰⵣⵓⵅ – ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ (فينوس في الفراء) ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⴳⵯⵣⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ .. ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵅⵉⵜ ? ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰⵍ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ?

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⴰⵙⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏⵜ ⵜⴷⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ: ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉⴳ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵍ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵥⵕ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⵕ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏⵏⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ

ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴹⴰⵕⵜ ⴰⵕⵉⵚⵟⵓ ⴷ ⵚⵓⵇⵕⴰⵟ ⴷ ⵓⴼⵍⴰⵟⵓⵏ, ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⴳⴳⵯ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⴰⵣ ⴰⴼⴰⵍⵙⴰⴼⵉ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⵥⵕⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ. ⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ, ⵉⴼⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ : ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵜⴱⵔⵅ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ?!

ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵄⵔⵓⴱⵉⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵄⵔⴰⵙⵍⴰⵜ, ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵙ ⵏⵏ ⴳⵔⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵯⴹⵉ ⵉⵎⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ ⴳⵉⵙ ⴼⴼⵖⵏ ⴰⴳⵯⴹⵉ ⵏ ⵜⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ, ⴽⵔⴼⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⴽⵓⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⴰⴷ ⴼⵙⵉⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...