ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵢⴰⴽⵓⵛ

ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵚⴰⵃⴰ ⵉ 21 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵏⵏⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵣⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⴱⵍⴰⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵡⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ

ⵉⵙⵓⵜⴳ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⵡⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏ, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴷⵔⵓ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴱⴷⴷⴰⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵡⴰⵔⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵎⴰⴼⵢⴰⵜ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ. ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵣⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⴱⵍⴰⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⴰⵙⵏⵜⵍ: ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵓⵣⵏⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵍⵃⵙⵏ ⵣⴰⵀⵓⵔ, ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ

ⵉⵍⵓⵍ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ ⵍⵃⵙⵏ ⵣⴰⵀⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1958 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1983. ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⵉⴳⴰ ⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⵜⵓⵣⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⵎⴽⵏⴰⵙ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⵖ ⵜⴻⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022. ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 27

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ 27 ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 03 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022 ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴳ ⵓⵖⴳⵯⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 21 ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴰⴳⵏⴰⵡ ‘’ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ’’

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⴳⴰⵍⵓⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ‘’ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ’’ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 21, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵎⴰⵡⴰⵙ 27 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ‘’ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵏⵉⴳⵍ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴳ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2022, ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵅⴼ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙⵙ 40 ⵉ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...