ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ

ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ « ⴰⴽⴰⵍ » ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵉⵙⵙⵅⵛⵏ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵇⴰⵢⵙ ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔⵢⵓ

ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ  » ⴰⴽⴰⵍ » ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵅⵛⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵇⴰⵢⵙ ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⵉ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⵔ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⵣⴰⵔⵢⵓ ⴰⵎⵏⴳⵉⵔⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ ⵏ « ⵜⵉⴽⴰⴷ » ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⵍ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 26 ⴷ 27 ⵖⵓⵛⵜ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ « ⴰⴽⴰⵍ » ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵓⵏⵙ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵊⵕⴱⴰ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⵃ ⴱⵏ ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⵕⴱⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵚⴹⵖⵢⴰⵏ, ⵚⴰⵃⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉ ⵡⵉⴷⴰ ⴳⵉⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵓⵏⵙ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 6 ⴷ 7 ⴷ 8 ⵎⴰⵢ 2022. ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴰⵢ 2022 ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...