ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴽⴰⴱⴰⵡ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵜⵚⴰⵃⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 30 ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ, ⵜⴽⵛⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵓⵊⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵣⵡⴰⵔⴰ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴼ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏ. ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵖⵎⴽ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵍⵉⴱⵢⴰ: ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⵉⴱⵉ

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵏⴼⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵎⴰⵏⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ. ⵉⵏⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵕⴰⴱⵍⵓⵙ, ⴰⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵍⵉⴱⵢⴰ:ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵓⵎⵥⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ  ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ: ⵏⵓⵀⴰ ⴽⴰⵎⵉⵍ ⵍⵄⴰⵚⵉ, ⴼⴰⴷⵡⴰ ⴼⵄⴰⴷ ⵃⴰⵍⴰⴱ, ⵔⵡⵉⴷⴰ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⴰⵍⵟⵉ, ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ

ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⴳⵜ ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵎⵔⵣⵓ ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⴰⵔⵢⴰⵣ ⵉⴳⴰⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ. ⵢⴰⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵖ ⵜⵄⵓⵔⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ. ⵎⴰⴷⵖⵉⵙ ⵓⵎⴰⴷⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ, ⵉⵍⵎⴷ ⴳ ⵙⵜⴰⵏⴼⵓⵕⴹ ⴽⴰⵍⵉⴼⵓⵕⵏⵢⴰ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵊⵓⵙⵢⵓ ⴰⵢⵢⴰⵡ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵓⴳⵯⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵢ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⴳⵯⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ, ⵡⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵍⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ , ⵢⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ: “ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ”. ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵜⵥⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⴽⵕⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ. ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵛⴽⴰⵏⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⵉⴼⵏⵉⵇⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ  ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⴳ ⵉⵎⴰⵖⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ. ⵉⵖⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...