ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵉⵜⵜⵉ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ/ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ: ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵍⵉⴱⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵍⵉⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ ⵚⴰⵍⵉⵃ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵙⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵚⵅⵉⵕⴰⵜ. ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵇⴰⵢⵍⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵍⵍⵉ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...