ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵎⴰⵢⴷ ⵏⴳⴰ?

ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵜⴼⵖ ⴷ ⵖⵉⴼ ⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ, ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵙⵏⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵣⴳ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⴳⵏⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⴰⵖⴰ ⴽⴽⵉⵏ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏⵙⵏ. ⵎⵛ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⴰⵜ ⴰⵖ ⵉⵎⵖⵏⴰⵏ, ⵎⵉ ⵓⵖⵏ ⵉⴼⵜⵜⵉⵡⵊⵏ ⵏⵙⵏ, ⵉⵏⴳⵔ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ, ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...