ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵣⵓⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ

ⵜⵍⵓⵍ ⴳ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1949 ⴳ ⴱⵓⴷⵊⵍⵍⵉⵍ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵣⵓⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⵜⴰⵎⵥⴰⵣⵢⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ. ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵜⵓⵀ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1949 ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⴷⵊⵍⵍⵉⵍ ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ (ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ) ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵕⵥⵎ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ  ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⵜⴰⵖⴰⵎⵙⴰ) ⵍⵍⵉ ⴼ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴱⵓⵙⵍⵉⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⵓⵊⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵀⴰⵛⵎⵉ ⵄⵚⵚⴰⴷ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵉⴷⵉⵔ ⴰⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⴰⵀⴳⴳⴰⵔ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⵜⴰⵏⵖⵙⵜ, ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ 9 ⴰⵔ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵎⴰⵢⴷ ⵏⴳⴰ?

ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵜⴼⵖ ⴷ ⵖⵉⴼ ⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ, ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵙⵏⵏⴰ ⴰⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⵜ ⵎⴰⵏⵉ ⵣⴳ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⴳⵏⴰⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰ ⴰⵖⴰ ⴽⴽⵉⵏ ⵉⴼⵉⵍⴰⵏ ⵏⵙⵏ. ⵎⵛ ⵏⵙⵔⵙ ⴷⴰⵜ ⴰⵖ ⵉⵎⵖⵏⴰⵏ, ⵎⵉ ⵓⵖⵏ ⵉⴼⵜⵜⵉⵡⵊⵏ ⵏⵙⵏ, ⵉⵏⴳⵔ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴱⴰⴹ, ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵓⵔ ⵉⴷ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...