ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

sifaw

ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ…ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ

ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵍⵓⴽⵢⵓⵚ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵚ ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ. ⵎⴰⵛⵛ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵍⵓⴽⵢⵓⵙ ⴰⴱⵓⵍⵢⵓⵙ ⵜⵉⵙⵓⵙ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵍⵙⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵏⴰⴼ ⵙⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ. ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ

ⵉⵏⵏⴰ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2030, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⵖⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ-ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ: ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵎⴰ ⴼⵉⵜ ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ

ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵎⴰⵎⴰ ⴼⵉⵜ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ, ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵄⵣⵣⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵍ. ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴼ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

ⵜⵙⵙⴼⵓⵖⴷ ⵜⵖⵍⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ ⵏ ⵜⵣⴳⴰⵍⵉⵏ, ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ, ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ. ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 7 ⵎⴰⵕⵚ 2023,  ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵡⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ

ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵢⵓⴼⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴽⵙⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵇⵙⵉⵔⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⴳ ⵉⵔⵓⵣⵣⵓⵜⵏ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵣⵓⵍ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵙ “ⵜⴰⴹⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ”, ⵙ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...

ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵔⴽⵓⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵜⵣⵔⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵔⴽⵓⵏ (1928-2010), ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵖ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ...

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ ...