ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ .. ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ

ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍ ⵍⴼ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ, ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ.
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ:
ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍ ⵍⴼ ⵜⵉⴽⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴰⵎ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ.
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴰⵏⵟⵉⵕⵏⵉⵜ: ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵓⵎⵜⵛⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1951.
ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ:
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ, ⴰⵔ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ (UN) ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ.
ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ:
ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ, ⴷ ⵜⵙⵇⵔⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ.
ⵙⴳ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ, ⵅⴼ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵔⴼⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵖⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ.
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ:
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵓⴳⵏⴷⵉⴷ (ⵎⵍⵢⵓⵏ) ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴹⵕⴹⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ 80% ⴳⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ (ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ) ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ.
ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⵉⴷ ⴱⵓⵜⴱⴰⵖⴰ

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ

ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⴱ ⵉ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *