ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵢⵉⴹ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵛⴰⵔⵉⴷ

ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵎⵉⴷ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 13 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ 2968 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢⴰ ⴷ ⵣⴳ 950 ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵏⵔⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⴼⵉⵔⵄⵓⵏ ⵔⴰⵎⵙⵉⵙ ⵡⵉⵙⵙ 3 ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵚⵕ, ⵉⵙⴱⵉⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⵉⵙⵙ 22 ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ, ⵣⴳ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵔⵓⵢⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⵖⵓⵍⵓⵍⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⴰⴷ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⵓⵏⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵢⵔⵣⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵣⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵖⵏⵉ ⴷ ⵥⵥⵍⴹ ⵜⴳ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙ ⵊⴳⵓⴳⵍⵏ ⵛⴱⴱⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⴰⴷ ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⵙⵏⵡⴰⵏ ⵙⵃⵉⵢⵍⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ. ⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵙⵙⵏⵡⴰ ⴳ ⵉⵢⴹ ⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵙⵓⵙ ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ “ⴱⵔⴽⵓⴽⵙ, ⵉⴱⵔⵉⵏ, ⵓⵔⴽⵉⵎⵏ.. ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ”, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵓⵕⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⴷ ⴰⵇⵇⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵏⴳⴰⵔ ⵙ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵉⵜ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⵖⵓⵕⵎⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵣ ⵔⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⴼⵍⵓⵊⵊⵓ ⴰⵙ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. ⵉⵣⴹⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵎⵣⴷⵉ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵙⵙⵏⵜⴰⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏⵜ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1991 ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴹⴼⴰⵔⵏⵜⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵙⵔⵙ. ⵜⴼⴽ ⴰⵙ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴷⴷⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵏ.

ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⴰⵔ ⴷ ⵖⵉ, ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵟⵟⵕⴼ ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏⵜ ⵜⵎⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⵉⵜⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ. ⵙⴽⵔⵏ ⴷⵉⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵣⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵣⵉⵏⵜ ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵙⵉ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵏⴱⴱⴰⴷⵜ ⴷ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵇⵇⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵍⵖⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷⴰⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜⵏ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵓⵣⵣⵓ, ⴷ ⴱⵊⴰⵢⴰ ⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵍⵓⵎⴰⵔ ⵜⴰⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵍⴱⵡⵉⵔⴰ ⵜⵉⴳⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ. ⴰⵙⵇⵙⵉ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵖⵉ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵣⵎⴰⵥⵥⵍ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ?

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵜⵛⵜ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ «ⵓⵢⴻⵔⵛⴰⴹ» ⵏⴻⵖ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵔⵙ.ⵉⵜⵜⵓⵙⵢⵢⴰ ⵡⴰⵙⵙ -ⴰⴷ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *