ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵍⵎⴰⵙⵉⵔⴰ ⵍⵅⴰⴹⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 12/13/14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2023 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ  » ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⵖ, ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴳⵔ ⵜⵓⵙⵓⵜⴰ » ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2973.

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴹⵕⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴷ ⴰⵎⵙⵕⵉ ⴰⵏⵙⴽⴰⵍ ⵉⴳⵉⵏⴰⵏⵏ. ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵜ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵃⵡⴰⵛⵏ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷⴷⵔⵏⵉⵏ. ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵜⵜⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ, ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏⵓ ⵣⵓⵀⵔ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⵜ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵏⴰⴳⵔⴰ, ⵍⵍⵉⵜ ⵜⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⵍⵓ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⴷⴷⵉ ⵉⴽⵎⵎⵍⵍⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵙ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵉⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ. ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵜⴳⴰⵜ ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⴷⴰⵎⴰ, ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⴼ ⵜⴰⵢⵙⵉ. ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵜⵜⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵍⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵢⴰⴷ.

ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ

ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵓⵄⵣⵣⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ 4 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2023, ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *